piatok 17. septembra 2010, Olympia

EPI produkty
Zbierka zákonov SR a konsolidované znenia
Zbierka zákonov ČR a konsolidované znenia
Komentáre k zákonom
Rozhodnutia súdov
Finančný spravodajca
Odborné články
Príklady z praxe
Tlačivá a formuláre
Vzory zmlúv a právnych podaní
Dôvodové správy
Interné firemné predpisy
Verejné súťaže v SR
Verejné súťaže v EÚ
Obchodný vestník
Zlatý komentár
Tematické balíčky

SEPI on-line
Dane a poplatky
Jednoduché účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo
Pracovné právo
Miestna samospráva
Občianske právo
Obchodné právo
Stavebné právo

Časopisy on-line
Dane a účtovníctvo
Daňový a účtovný poradca podnikateľa
Justičná revue
Personálny a mzdový poradca podnikateľa
Práca, mzdy a odmeňovanie
Verejná správa v praxi

Poradňa

 

Stavebné právo

Skladba oblasti Stavebné právo má za úlohu informovať, usmerniť a pomôcť širokému okruhu pracovníkov štátnej správy, pracovníkom obcí a stavebných úradov, ako aj všetkým projektantom, stavebným podnikateľom a všetkým stavebníkom orientovať sa v širokej spleti stavebných predpisov, nariadení a pokynov.

Oblasť je zostavená v spolupráci s pracovníkmi Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a obsahuje právne predpisy, ktorých znalosť vytvára predpoklady na zabezpečenie trvalého súladu prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt na území vo vzťahu k stavebnej činnosti.

Stavebný zákon, jeho vykonávacie predpisy a predpisy upravujúce technické podmienky výstavby podľa jednotlivých druhov stavieb predstavujú ucelený súbor predpisov, ktorých uplatňovaním dôjde k celkovej optimalizácii procesov územného plánovania, navrhovania, povoľovania a realizácie stavieb, ako aj k ochrane jednotlivých zložiek životného prostredia.

Oblasť Stavebné právo je priebežne aktualizovaná a dopĺňaná o nové súvisiace predpisy, komentáre, odborné články a vzory písomností a zmlúv týkajúce sa stavebníctva.

Legislatívne aktuality