Ekonomika a financie

Ekonomika a financie
 
Čo je Ekonomika a financie
Oblasť ekonomiky a financií obsahuje pojmy, metódy riadenia, rôzne analytické techniky, ukazovatele a štandardy, ktorých predmetom je riadenie financií v podniku v rámci celého ich životného cyklu.
“V skutočnosti môže podnik k spoločenskému blahu prispievať iba v prípade, že je vysoko ziskový.”
 
Ekonomika a financie v každej organizácii používa celý rad pojmov, metód riadenia, rôzne analytické techniky, finančné ukazovatele a štandardy, ktorých predmetom je riadenie financií v podniku (v organizácii). V praxi sa používajú rôzne pomenovania a pojmy, ako je finančný manažment, riadenie financií alebo finančné riadenie podniku.
 
Zahŕňa komplexné finančné riadenie, rôzne metódy riadenia financií v podniku, teda nakladanie s finančnými zdrojmi v celom ich životnom cykle - od získavania finančných zdrojov a kapitálu (financovania a získavania finančných zdrojov na finančnom trhu), rozpočtovanie, rozdeľovanie a distribúciu finančných zdrojov, riadenie a efektívna nakladanie s finančnými zdrojmi, hospodárenie s finančnými zdrojmi, riadenia finančných rizík, rozdeľovanie zisku a ďalšie finančné operácie v organizácii.
 
Cieľom riadenia financií v trhovom hospodárstve je maximalizácia trhovej hodnoty podniku, teda trhovej hodnoty vlastného imania, za ktoré sú svojím dielom zodpovední manažéri podniku a to voči majiteľom podniku či ďalším záujmovým skupinám. Manažér zodpovedný za riadenie financií v celej organizácii sa nazýva finančný riaditeľ (CFO). Ďalšie ciele finančného riadenia sú zabezpečenie platobnej schopnosti podniku, zaistenie likvidity aktív a zabezpečenie rentability (ziskovosti) podniku.
 
Ciele riadenia financií vo verejnom sektore a hospodárenia s verejnými financiami sú popísané v osobitnej oblasti Verejné financie.
 
Finančné riadenie podniku zahŕňa niekoľko rôznych skupín procesov ako sú:
 
Finančné plánovanie
Získavanie finančných zdrojov (financovanie)
Rozpočtovanie
Finančné analýzy
Finančné operácie, účtovníctvo
Metódy finančného riadenia sú:
 
Finančná analýza - je jednou z metód hodnotenie organizácie, jej základom je hodnotenie finančných výkazov a rôznych finančných ukazovateľov, výsledkom sú pomerové a syntetické ukazovatele a ďalšie analytické výstupy. Finančná analýza môže využívať rôzne analytické techniky
Analýza zisku
Analýza cash flow
Analýza likvidity
Analýza rentability a aktivity
Analýza zadlženosti
Nákladové analýzy
Total Cost of Ownership 
Analýza bodu zvratu
Fixné náklady
Limitné náklady
Variabilné náklady
Jednotkový náklad
Metóda ABC (Activity Based Costing)
Metódy riadenia obežného majetku
Metódy riadenia zásob
Metódy riadenia pohľadávok
Metódy riadenia finančných tokov
Metódy riadenia peňažných prostriedkov
Metódy riadenia likvidity (cash management, cash-flow management)
Metódy platenia
Metódy a spôsoby financovania (získavanie finančných zdrojov)
Metódy krátkodobého financovania
Metódy dlhodobého financovania
Metódy lízingu
Metódy riadenia investičného majetku
Metódy odpisovania
Metódy oceňovania podniku
Metódy finančného riadenia sú postavené na rôznych finančných ukazovateľoch a výkazoch:
 
Ukazovatele zisku
EAC, EAT, EBT, EBIT , EBITDA, Hrubé rozpätie, NOPAT, Ekonomický zisk, Čistý zisk plus úroky po zdanení
Hodnotová kritériá merania výkonnosti podniku
CFROI  výnosnosť investície
CROGA  výnosnosť hrubých aktív
EVA  ekonomická pridaná hodnota
MVA  hodnota pridaná trhom
RONA  výnosnosť čistých aktív
Ukazovatele na báze cash-flow
Cash flow na akciu
CF rentabilita aktív - ROA (CF)
CF rentabilita celkového kapitálu
CF rentabilita tržieb - ROS (CF)
CF solventnosti
CF úrokové krytie nákladov
Doba splácania dlhov (DSD)
Krytie fixných platieb
Likvidita z cash flow
Miera samofinancovania investícií
Pomer trhovej ceny akcie k cash flow na akciu
Rentabilita vlastného kapitálu z CF
Stupeň oddlženia
Ukazovatele likvidity
CR  Bežná likvidita
CPR  Okamžitá likvidita
QAR  Pohotová likvidita
Ukazovatele rentability
ROA  Rentabilita aktív
ROC  Rentabilita nákladov
ROCE Rentabilita dlhodobo investovaného kapitálu
ROGIC  Rentabilita brutto investovaného kapitálu
ROI (Return on Investments) - Rentabilita investícií
ROIC Rentabilita celkového investovaného kapitálu
ROE  Rentabilita vlastného kapitálu
ROO  Rentabilita podniku (organizácie)
ROS  Rentabilita tržieb
ROR  Rentabilita výnosov
Ukazovateľ Du Pont - rozklad ukazovateľa rentability vlastného kapitálu
Techniky hodnotenia investícií (investičných variantov)
NPV Čistá súčasná hodnota
IRR  Vnútorné výnosové percento
PI  Index ziskovosti
PP  Doba návratnosti
ABPM  Priemerný výnos z účtovnej hodnoty
Priemerný ročný výnos
Priemerná doba návratnosti
Priemerná percentuálna výnosnosť
Ukazovatele zadlženosti
Ukazovateľ veriteľského rizika 
Pomer vlastného kapitálu a celkových aktív
Finančná páka
Pomer kapitálu veriteľov a kapitálu akcionárov 
Ukazovateľ úrokového krytia 
Miera krytie dlhového bremena
Miera zadlženosti vlastného kapitálu
Ukazovatele aktivity
Obrat aktív
ACP  Doba splatnosti pohľadávok
Creditiors Payment Period - Doba splatnosti krátkodobých záväzkov
Fixed Assets Turnover - Obrat dlhodobého majetku
Inventory Turnover - Doba obratu zásob
Obrat zásob
Obchodný deficit
Ukazovatele trhovej hodnoty (kapitálového trhu)
Aktivačný pomer
Čistý zisk na akciu 
Dividendové krytie (Dividend Cover)
Dividendový výnos (Dividend Yield)
PEG pomer 
Pomer ceny a tržieb na akciu 
Pomer trhovej ceny akcie a jej účtovnej hodnoty 
Pomer trhovej ceny akcie k zisku na akciu
Trvalo udržateľné tempo rastu (Sustainable Growth Rate)
Účtovná hodnota akcie 
Výplatný pomer 
Ukazovatele produktivity
Celková produktivita (TFP - Total Factor Productivity)
EVA (Economic Value Added) - Ekonomická pridaná hodnota
Ďalšie finančné ukazovatele
Altmanovho analýza (Altman Z-score) - Altmanov index, Altmanovho analýza
CAGR (Compound annual growth rate)
DAR (Debt / Asset ratio) - proporcie majetku spoločnosti, ktorá je financovaná skrz dlh
NWC (Net Working Capital) - Čistý pracovný kapitál
WC (Working Capital) - Pracovný kapitál
WACC (Weighted Average Cost of Capital) - priemerné náklady kapitálu
Absolútne ukazovatele
Horizontálna analýza
Vertikálna analýza
Rozdielové ukazovatele
Podielové (relatívna) ukazovatele (pomerové, syntetické ukazovatele)
Ukazovatele aktivity
Ukazovatele likvidity
Ukazovatele trhovej hodnoty (kapitálového trhu)
Ukazovatele rentability
Ukazovatele zadlženosti
Sústava previazaných ukazovateľov - pozri napr BSC
Základné finančné výkazy sú
Súvaha
Výkaz ziskov a strát (výsledovka)
Prehľad o peňažných tokoch (cash flow)
Analytické techniky použiteľné v konaní financií sú:
 
Paretovo pravidlo
PESTLE analýza
SWOT analýza
VRIO analýza
Štandardy v oblasti financií sú:
 
Účtovné štandardy
SOX (Sarbanes-Oxley Act)
Kĺúčové pojmy v oblasti financií sú:
 
Financie
Hospodársky výsledok
Náklady
Výnosy

Copyright © 2010 Monostav všetky práva vyhradené,Richard Kotrbčík

Tvorba webu zdarmaWebnode