Daňové poradenstvo k dani z pridanej hodnoty u platiteľa DPH na ktorého bol vyhlásený konkurz

 

Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty u platiteľa DPH, na

ktorého bol vyhlásený konkurz

Počas hospodárskej krízy sa čoraz väčšie množstvo osôb dostáva do finančných problémov, ktorým potrebuje čeliť. Práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb v období ich platobnej neschopnosti alebo predlženia upravuje zákon č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o konkurze a reštrukturalizácii). Tento zákon upravuje riešenie situácie dlžníka, ktorý sa nachádza v úpadku (t. j. riešenie platobnej neschopnosti alebo predlženia dlžníka). Samotné riešenie spočíva v speňažení majetku dlžníka kolektívnym uspokojením jeho veriteľov alebo postupným uspokojením veriteľov dlžníka spôsobom dohodnutým v reštrukturalizačnom pláne.

Konkurz sa začína na základe uznesenia príslušného okresného súdu o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka. V uznesení súd ustanoví dlžníkovi správcu, ktorý počas konkurzu vykonáva správu majetku podliehajúceho konkurzu, speňažuje majetok podliehajúci konkurzu a z výťažku zo speňaženia tohto majetku v súlade so zákonom o konkurze a reštrukturalizácii uspokojuje veriteľov úpadcu.

Z daňového pohľadu upravuje postavenie správcu § 159 zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (daňový poriadok). Určuje, že za daňový subjekt v čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu koná pri správe daní správca v konkurznom konaní. Daňové priznania, faktúry a iné písomnosti, ktoré majú význam pre určenie práv a povinností daňového subjektu, vyhotovené správcom v konkurznom konaní namiesto daňového subjektu sa považujú za doklady vyhotovené týmto daňovým subjektom. Po vyhlásení konkurzu prechádza na správcu konkurznej podstaty aj povinnosť podávať daňové priznania, odvádzať daň a zároveň plniť aj iné povinnosti dlžníka vo vzťahu k správcovi dane.

Vyhlásením konkurzu sa registrácia k DPH neruší

Vyhlásením konkurzu sa registrácia platiteľa dane z pridanej hodnoty zo zákona neruší, t. j. dlžník naďalej ostáva platiteľom dane z pridanej hodnoty, ale svoje postavenie platiteľa uplatňuje za modifikovaných podmienok upravených zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH).

Termín na podanie daňového priznania k DPH

Platiteľ DPH je povinný podať daňové priznanie do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Ak bol na platiteľa registrovaného podľa § 4 zákona o DPH vyhlásený konkurz, jeho povinnosťou je podávať daňové priznania k DPH aj v prípade, že počas zdaňovacieho obdobia neuskutoční žiadne zdaniteľné plnenia (t. j. nevznikla mu daňová povinnosť) alebo si neuplatní nárok na odpočet dane.

Trvanie registrácie

Povinnosť podávať daňové priznanie k DPH trvá až do určenia posledného zdaňovacieho obdobia k DPH daňovým úradom a zrušenia registrácie k DPH. Skončením posledného zdaňovacieho obdobia dlžník v konkurze prestáva byť platiteľom DPH, zaniká platnosť jeho osvedčenia o registrácii pre DPH a identifikačné číslo pre DPH.

Právoplatným vyhlásením konkurzu nastáva rozdelenie zdaňovacieho obdobia

Po právoplatnom vyhlásení konkurzu sa rozdeľuje prebiehajúce zdaňovacie obdobie platiteľa DPH na dve zdaňovacie obdobia.

Po vyhlásení konkurzu sa prebiehajúce zdaňovacie obdobie k dani z pridanej hodnoty ukončí ku dňu, ktorý predchádza dňu právoplatne vyhláseného konkurzu. Ďalšie zdaňovacie obdobie platiteľa sa začína dňom právoplatného vyhlásenia konkurzu a končí sa posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom nadobudlo právoplatnosť uznesenie súdu o vyhlásení konkurzu.

Príklad č. 1:

Na mesačného platiteľa DPH, spoločnosť KNKURZ s. r. o., bol uznesením príslušného okresného súdu vyhlásený konkurz dňa 5. 4. 2012. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa stalo právoplatným dňa 24. 4. 2012. Ako bude podané daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty za mesiac apríl 2012?

Riešenie:

Platiteľ DPH bude za mesiac apríl 2012 povinný podať dve daňové priznania. Prvé daňové priznanie podá za obdobie od 1. 4. 2012 do 23. 4. 2012. Druhé daňové priznanie podá za obdobie od 24. 4. 2012 do 30. 4. 2012.

V daňovom priznaní podanom za obdobie od 1. 4. 2012 do 23. 4. 2012 uvedie platiteľ DPH všetky zdaniteľné obchody za uskutočnené dodávky tovarov a služieb od začiatku zdaňovacieho obdobia do dňa, ktorý predchádzal dňu právoplatného vyhlásenia konkurzu. Daňové priznanie podané za obdobie od 24. 4. 2012 do 30. 4. 2012 bude obsahovať údaje potrebné na výpočet celkovej dane a na výpočet celkovej odpočítateľnej dane za obdobie odo dňa, ktorým nadobudlo právoplatnosť uznesenie o vyhlásení konkurzu, do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bol konkurz právoplatne vyhlásený. Bez ohľadu na dosiahnutú výšku obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku bude spoločnosť KNKURZ s. r. o. podávať daňové priznania k dani z pridanej hodnoty až do dňa zrušenia konkurzu (prípadne do dňa zrušenia registrácie k DPH) ako mesačný platiteľ DPH.

Termín na podanie daňových priznaní:

Daňové priznanie za obdobie od 1. 4. 2012 do 23. 4. 2012 je platiteľ povinný podať do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, t. j. do 18. 5. 2012. Ďalšie daňové priznanie za obdobie od 24. 4. 2012 do 30. 4. 2012 podá do 25. 5. 2012.

Platiteľ DPH v konkurze má zo zákna mesačné zdaňovacie obdobie

Po skončení zdaňovacieho obdobia, ktoré začalo právoplatným vyhlásením konkurzu, má platiteľ dane z pridanej hodnoty v konkurze ustanovením § 77 ods. 5 zákona o DPH stanovené mesačné zdaňovacie obdobie. Toto pravidlo sa vzťahuje aj na tých platiteľov dane z pridanej hodnoty, ktorí mali pred vyhlásením konkurzu zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok.

Zmena v podávaní daňových priznaní nastane až dňom zrušenia konkurzu, keď sa prebiehajúce mesačné zdaňovacie obdobie ukončí dňom zrušenia konkurzu.

Príklad č. 2:

Na štvrťročného platiteľa DPH, spoločnosť KNKURZ s. r. o., bol uznesením príslušného okresného súdu vyhlásený konkurz dňa 5. 4. 2012. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa stalo právoplatným dňa 24. 4. 2012. Ako bude podávať daňové priznania po vyhlásení konkurzu?

V prípade, ak by na platiteľa DPH KNKURZ s. r. o. nebol vyhlásený konkurz, podal by daňové priznania k DPH v roku 2012 za jednotlivé kalendárne štvrťroky 2012 a za rok 2012 by podal spolu štyri daňové priznania k DPH.

Po vyhlásení konkurzu sa situácia mení a daňové priznania bude podávať nasledovne:

  • za obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012 podá platiteľ DPH daňové priznanie za I. kalendárny štvrťrok 2012,
  • za obdobie od 1. 4. 2012 do 23. 4. 2012 podá platiteľ DPH daňové priznanie od 1. dňa určeného zdaňovacieho obdobia do dňa, ktorý predchádza právoplatnému vyhláseniu konkurzu,
  • za obdobie od 24. 4. 2012 do 30. 4. 2012 podá platiteľ DPH daňové priznanie odo dňa právoplatného vyhlásenia konkurzu do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz,
  • za obdobie od 1. 5. 2012 do 31. 5. 2012 podá platiteľ DPH daňové priznanie za kalendárny mesiac máj 2012,
  • za obdobie od 1. 6. 2012 do 30. 6. 2012 podá platiteľ DPH daňové priznanie za kalendárny mesiac jún 2012.

Všetky ďalšie daňové priznania počas prebiehajúceho konkurzu bude spoločnosť podávať ako mesačný platiteľ DPH až do dňa zrušenia konkurzu (prípadne do dňa zrušenia registrácie k DPH).

 

 

Copyright © 2010 Monostav všetky práva vyhradené,Richard Kotrbčík

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode