Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky za rok 2014 (návrh)

Podnikateľom pribudne ďalšie tlačivo - oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/22497/2014-74, ktorým sa ustanovuje vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky (ďalej len “opatrenie o oznámení dátumu schválenia účtovnej závierky”). V mnohých prípadoch sa stáva, že účtovná závierka sa uloží v registri účtovných závierok neschválená a schváli sa neskôr. Takáto situácia môže vzniknúť najmä kvôli požiadavke zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Povinnosť oznámenia dátumu schválenia účtovnej závierky Ak sa účtovná závierka v nezmenenej podobe aj schváli, je účtovná jednotka povinná v zmysle § 23a ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o účtovníctve”) dodatočne vložiť do registra účtovných závierok oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky v lehote piatich dní od jej schválenia. Navrhovaný vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky - na stiahnutie. O zámere Ministerstva financií Slovenskej republiky vydať opatrenie o oznámení dátumu schválenia účtovnej závierky sme informovali v článku Novela zákona o účtovníctve od roku 2015 (návrh), o ktorej v súčasnosti rokuje parlament v druhom čítaní. Oznámenie sa má považovať za riadny samostatný dokument vkladaný do registra účtovných závierok z ktorého sa bude získavať dátum schválenia. Aplikácia § 23a ods. 4 zákona o účtovníctve v roku 2014 vyvolala potrebu operatívnych riešení. Oznámenie o schválení účtovnej závierky v rovnakej podobe ako bola uložená v registri účtovných závierok neschválená mohlo byť podané len elektronicky a účtovné jednotky, ktoré nemali zriadený prístup na elektronické doručovanie museli uložiť v registri účtovných závierok účtovnú závierku ešte raz. Oznamovať po novom by sa malo aj schválenie účtovných závierok za rok 2014 Účinnosť opatrenia o oznámení dátumu schválenia účtovnej závierky sa navrhuje od 1. januára 2015. Účtovné jednotky by ho mali použiť aj pri oznamovaní dátumu schválenia účtovnej závierky, ktorá bude schválená po 1. januári 2015, t. j. bude sa vzťahovať aj na účtovné závierky za kalendárny rok 2014.

Copyright © 2010 Monostav všetky práva vyhradené,Richard Kotrbčík

Tvorba webu zdarmaWebnode