Povinnosť osôb povinných platiť DPH v SR

 

Povinnosti osôb povinných platiť DPH v SR

Povinnosti osôb vo vzťahu k DPH sú peňažného a nepeňažného charakteru. Jednou z hlavných nepeňažných povinností je povinnosť podať daňové priznanie. V daňovom priznaní má byť zohľadnené časové hľadisko vzniku daňovej povinnosti. 

Povinnosťou platiteľa DPH je tiež vyhotovovanie faktúr: 

 • pri tuzemských zdaniteľných obchodoch pre zdaniteľnú osobu a pre právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, 
 • pri dodaní tovaru do iného členského štátu osobe identifikovanej pre DPH,  
 • pri dodaní služby s miestom dodania podľa  15  § ods.1, kedy dochádza k prenosu daňovej povinnosti na príjemcu. 

Ďalšou povinnosťou, ktorá sa vzťahuje na platiteľov DPH, je vedenie evidencie – podrobných záznamov podľa § 70 zákona o DPH. V týchto záznamoch (ich forma nie je predpísaná) sa uvádzajú údaje rozhodujúce pre správne určenie dane. Zatiaľ čo v daňovom priznaní uvádza platiteľ len tie zdaniteľné obchody, ktorých miesto dodania sa nachádza v SR, v záznamoch podľa § 70 uvádza aj dodanie služby s miestom dodania v inom členskom štáte, ak sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1. 

Časové hľadisko vzniku daňovéj povinnosti

Daňová povinnosť podľa § 19  zákona o DPH vzniká: 

 • Dňom dodania tovaru alebo dňom dodania služby,  
  pričom pri opakovanom a čiastkovom dodaní sa považuje tovar alebo služba za dodané najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje. 
 • Dňom vyhotovenia faktúry 
  • pri refakturácii dodávok presne dodaného množstva elektriny, plynu, vody a tepla;  
  • pri obstaraní služby (platí, že osoba, ktorá službu obstarala, ju sama prijala a sama  dodala) s výnimkou, keď sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 (prenos miesta dodania  do štátu príjemcu); daňová povinnosť vznikne najneskôr posledným dňom tretieho  kalendárneho mesiaca; 
  • pri opakovane poskytovaných elektronických komunikačných sieťach a službách operátormi sa za deň dodania služby považuje najneskôr deň vyhotovenia faktúry, ak nie je vyhotovená do troch mesiacov, daňová povinnosť vznikne najneskôr posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca.  
 • Dňom prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby (musí však existovať priama väzba medzi prijatou platbou a konkrétnou dodávkou v budúcnosti) 
 • Dňom vyhotovenia faktúry – pri obstaraní služby, a to najneskôr posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca po dodaní služby. Uvedené neplatí, ak ide o službu s miestom dodania podľa § 15 ods. 1, kedy platí daň príjemca služby. 
 • Dňom prijatia platby od organizácie kolektívnej správy autorských práv nositeľovi autorských práv. 

Pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu vzniká daňová povinnosť podľa § 20 zákona o DPH: 

 • dňom vyhotovenia faktúry za podmienky, že bola vyhotovená pred 15. dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po uskutočnení nadobudnutia tovaru; 
 • ak faktúra nebola vyhotovená pred 15. dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po uskutočnení nadobudnutia tovaru, daňová povinnosť vzniká 15. deň nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru.

Lehoty pre podanie daňového priznania sú rôzne podľa toho, ktorá osoba a z akého dôvodu daňové priznanie podáva. 

Lehota pre podanie daňového priznania

Do 25 dní po zdaňovacom období 

Tuzemský platiteľ (§ 4)  – aj v prípade, ak neuskutočnil žiadne  zdaniteľné obchody 

Zahraničný platiteľ (§ 5, § 6) – len v prípade ak uskutočnil zdaniteľné obchody 

Do 25 dní po kalendárnom mesiaci 

Osoba, ktorá nie je platiteľom 

Do 7 dní od nadobudnutia nového dopravného prostriedku 

Osoba, ktorá nie je registrovaná pre DPH a nadobudla nový dopravný prostriedok z EÚ 

(Skrátená verzia)

Úplné znenie článku Osoby povinné platiť DPH v SR  je prístupné po prihlásení registrovaným predplatiteľom časopisu Daňový a účtovný poradca podnikateľa.

Ďalšie príspevky zo sekcie Dane a účtovnictvo

 

VIDEOškolenia – nová forma vzdelávania

Pozrite si ukážku videoškolenia na tému: DPH – miesto dodania pri poskytovaní služieb v rámci EÚ 

Lektor: Ing. Vladimír Ozimý                                                    

 

 

Copyright © 2010 Monostav všetky práva vyhradené,Richard Kotrbčík

Tvorba webu zdarmaWebnode