Povinnosti slovenského podnikateľa v iných členských štátoch

 

Povinnosti slovenského podnikateľa v iných členských štátoch

Zo zásad platných pre jednotný trh v rámci EÚ, zakotvených v Smernici Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH vyplýva, že v prípade, ak zdaniteľná osoba uskutoční taký zdaniteľný obchod – dodanie tovaru, služby alebo nadobudnutie tovaru, ktorého miesto dodania je v inom členskom štáte (nie v štáte, kde má miesto svojho podnikania), potom vzniká tejto zdaniteľnej osobe registračná povinnosť v členskom štáte, v ktorom je miesto zdaniteľného obchodu, ktorý uskutoční, okrem prípadov, keď:

  • dochádza k prenosu daňovej povinnosti na prijímateľa služby, odberateľa tovaru dodaného s montážou alebo inštaláciou, prípadne
  • ak je služba oslobodená od dane.

Pri zdaňovaní cezhraničných transakcií za podmienky dodržania princípov v zmysle uvedenej smernice sa zamedzí tomu, aby nedošlo k dvojitému zdaneniu alebo naopak k nezdaneniu obchodnej transakcie.

Problémom v praxi však je to, že smernica nestanovuje jednotné pravidlá a podmienky registrácie pre zahraničné osoby, resp. prenos daňovej povinnosti pri všetkých zdaniteľných transakciách, čo môže znamenať, že dodanie niektorej služby v jednom členskom štáte môže mať za následok prenos daňovej povinnosti na prijímateľa, zatiaľ čo v inom členskom štáte môže vzniknúť registračná povinnosť.

Jednou z možností podnikania v zahraničí je aj založenie zahraničnej organizačnej zložky. Z hľadiska právneho organizačná zložka zostáva súčasťou materskej spoločnosti, ktorá nesie riziká spojené s podnikaním tejto organizačnej zložky. Nejde teda o samostatný právny subjekt.

V prípade, ak slovenský podnikateľ založí organizačnú zložku v inom členskom štáte EÚ, jeho aktivity podliehajú daňovým zákonom v SR aj v danom členskom štáte.

Pri zdaňovaní interných transakcií medzi materskou spoločnosťou a jej organizačnou zložkou treba z hľadiska DPH rozlišovať, či ide o dodanie tovaru alebo dodanie služby – či možno organizačnú zložku považovať za samostatný daňový subjekt na účely DPH.

Služby poskytnuté medzi materskou spoločnosťou a jej organizačnou zložkou nepredstavujú zdaniteľné plnenie v zmysle zákona o DPH. Zdaniteľná osoba je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť.

Pre určenie, či organizačnú zložku možno považovať za samostatnú zdaniteľnú osobu, je nevyhnutné posúdiť, či vykonáva nezávisle ekonomickú činnosť. O dodanie služby zo strany organizačnej zložky by išlo v prípade vzťahu medzi organizačnou zložkou a treťou osobou.

POZNÁMKA

Pri dodaní tovaru v rámci vnútorného trhu platia špeciálne pravidlá, ktoré sú v zákone o DPH platnom v SR uvedené v ustanoveniach § 8 ods. 4 a ods. 5, § 11 ods. 8. Ide o to, že aj samotné premiestnenie tovaru zdaniteľnej osoby z jednej členskej krajiny do druhej sa považuje za dodanie tovaru – je predmetom dane, a to v oboch štátoch, bez ohľadu na to, či dochádza aj k zmene vlastníctva, t. j. aj vtedy, ak ide o pohyb tovaru tej istej spoločnosti. Výnimkou z tohto pravidla je len premiestnenie tovaru za účelom jeho inštalácie alebo montáže, na účel zásielkového predaja, dodania tovaru na palubách lietadiel, lodí a vlakov, ak je tovar určený na vývoz do tretích štátov a colné konanie sa uskutočnilo v tuzemsku, na dočasné použitie za účelom dodania služieb, za účelom jeho spracovania a opravy, ak je tovar následne vrátený späť, alebo dodanie tovaru, ktorého dodanie v členskom štáte určenia je oslobodené od dane.

 

 

Copyright © 2010 Monostav všetky práva vyhradené,Richard Kotrbčík

Tvorba webu zdarmaWebnode