Práva a povinnosti daňového subjektu pri kontrole

 

Tí, ktorí ešte daňovú kontrolu nezažili, sú zvedaví a majú pred ňou rešpekt. Tí, ktorí ju zažili, ju hodnotia podľa toho, ako bola úspešná. Či im dorubili daň (neskončila dobre) alebo nedorubili (z pohľadu daňového subjektu skončila dobre).

Kontrola (audit, overenie, revízia) má vždy za cieľ porovnať objektívne a nezávisle stav žiaduci so stavom reálnym a ak zistí rozdiely, deformácie, nezrovnalosti, odchýlky alebo iné disproporcie, pomenovať ich.

Daňová kontrola  je špecifický proces, ktorý v modernom zdaňovaní na Slovensku za uplynulých dvadsať rokov vývoja (1990 –2012) sformoval dostatok skúseností na to, aby sa z nej dalo sformovať a pomenovať určité know-how tak pre kontrolujúceho (daňové orgány, colné orgány, komunálne orgány – obce a mestá) správcu dane, ako i pre kontrolovaný daňový subjekt (podnikateľ, občan, firma, inštitúcia, organizácia, platiteľ dane) alebo pre daňových poradcov.

 

PRAGMATICKÝ POSTOJ A PRAKTICKÝ PRÍSTUP KU KONTROLE

Ak chceme daňovú kontrolu správne pochopiť a efektívne ju zvládať, je vhodné odosobniť sa od zbytočnej traumy subjektívnych informácií (napríklad horúce emócie, osobné pohľady, nálady, pocity, neoverené správy, informačné šumy a skraty), ale vnímať ju predovšetkým cez prizmu objektívnych informácií (zákony, fakty, argumenty, dôkazy, triezvy systémovo-procesný pohľad a pragmatický sedliacky rozum).

Keďže kombináciu živého organizmu (človek) a neživého mechanizmu (stroj, proces, systém) je niekedy zložité a náročné vnímať ako realitu, vzniká aj veľa problémov a zbytočných protirečení (antagonizmov), problémov, konfliktov a sporov aj pri kontrolnom procese. Nielen na Slovensku, ale na celom svete.

Správne postoje (zo 4 faktorov – inteligencia, informácie, šikovnosť a postoje tvoria práve postoje až 93 % na miske váh podľa vplyvu!) rozhodujú o úspechu i prosperite, tak v biznise a podnikaní, ako i osobnom a rodinnom živote človeka.

Preto k daňovej kontrole je vhodné pristupovať s nadhľadom, odstupom a najskôr byť objektívne informovaný a až následne (potom) aj subjektívne konať. Presne podľa múdreho hesla našich predkov, že lepšie je trikrát merať a len raz strihať.

Múdry sa vždy kontrole poteší, nemúdry sa jej zľakne.

 

KONTROLA DANÍ – FAKTY A MÝTY

O daňovej kontrole na Slovensku už odznelo okrem relevantných informácií aj veľa neprávd, poloprávd, informačných šumov a skratov. Podčiarknime preto niektoré rozdiely v oblasti pravdy (fakty) a nepravdy (mýty). Ktoré dominujú?

FAKTY:

 • Dane sú základom každého verejného rozpočtu všade na svete v trhovej ekonomike.
 • Zákony sú prijímané tak, aby vždy štát „mal navrch“ voči občanovi i daňovému poplatníkovi.
 • Daňová kontrola je nemilovaná záležitosť všade na svete.
 • Každá kontrola je výborným nástrojom na eliminovanie alebo zníženie rizika (napríklad objektívne overenie, identifikovanie a zistenie prenosovej chyby, aby neprechádzala z roka na rok...atď.).
 • Slovensko má čiernu ekonomiku nadštandardne vysokú až 15 % HDP, pričom štandardné ekonomiky ju majú vždy nižšiu ako 10 %. Deje sa tak v dôsledku dlhodobo tolerovanej vysokej korupcie. Čím silnejšia je v trojuholníku korupcia, čierna ekonomika  a daňové úniky korupcia, tým viac je daňových únikov.
 • Čim viac daňovej praxe, tým lepšia odbornosť v oblasti daní, vrátane daňovej kontroly.

 

MÝTY:

 • Daňová kontrola sa dá objednať alebo vyžiadať.
 • Daňoví kontrolóri sú odmeňovaní aj podielom z dohľadaných daní a vyrubených sankcií (penále a pokút).
 • Plánovanie daňovej kontroly je podobné ako u polície – je pevne záväzné číslo, ktoré treba naplniť, aby sa tým zvýšil a doplnil štátny rozpočet.
 • Dobrý daňový kontrolór je taký, ktorý vždy niečo chybné v daňovom účtovníctve dokáže dohľadať a daň dorubiť.
 • Daňový poradca dokáže poradiť vždy aj ako oklamať daňovú kontrolu.

 

KOORDINÁCIA VERZUS KONFRONTÁCIA

(Spolupráca a nespolupráca)

SPOLUPRÁCA (=Koordinácia) vždy znamená produktívnu (pozitívny konštruktívny a korektný postoj) cestu.

Prístup, ktorý preferuje mier a spoluprácu, pokoj. A v pokoji sa lepšie a ľahšie riešia problémy, nachádzajú kompromisy, dohody a zhody. Koordinácia aj v daniach je produktívna. Zvyšuje šancu kontrolovaného na benefit (zisk v poučení a prehĺbení dobrých vzťahov so správcom dane).

NESPOLUPRÁCA (=Konfrontácia) predstavuje kontraproduktívnu cestu. Je opakom koordinácie, znamená negatívny prístup. Predstavuje prevažne konflikty, boje, spory, nespoluprácu a nepokoj. Zvyšuje nervozitu, zväčšuje zlosť a emócie.

Znižuje šancu kontrolovaného na úspech, naopak zväčšuje jeho riziká a nepriaznivú atmosféru vzťahov so správcom dane. Nie je dôležité vyhrať v daňovom dueli daňovú bitku ani daňovú vojnu z hľadiska užitočnosti –  oveľa lepší a užitočnejší je daňový mier.

DRUHY DAŇOVEJ KONTROLY – PRIEBEŽNÁ A PERIODICKÁ, ZÁKLADNÉ I ŠPECIÁLNE

ZÁKLADNÉ DRUHY DK: Sú vymedzené aj v daňovom poriadku (z. č. 563/2009 Z. z.):

 • periodická (dlhodobá a širšia) podľa § 44 zákona č. 563/2009 Z. z. od 1. 1. 2012 (v minulosti do roku 2011 podľa § 15 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov)  v znení neskorších predpisov,
 • priebežná (kratšia, užšia), tzv. miestne zisťovanie podľa § 38 zákona č. 563/2009 Z. z. od 1. 1. 2012 (v minulosti do roku 2011 podľa § 14 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov) v znení neskorších predpisov.

ŠPECIÁLNE DRUHY DK:

 • komplexná
 • kombinovaná
 • cezhraničná
 • špeciálna (tematická, sektorová, zo závislej činnosti, na tzv. „mŕtve duše“, na tzv. „švarcsystém zamestnávania“...)
 • paralelná
 • vyhľadávacia činnosť – daňový monitoring
 • opakovaná
 • kontrola v sieťach
 • kontrola karuselov
 • EDP kontrola (elektronický audit)
 • ERP kontrola (kontrola elektronických registračných pokladníc na evidenciu tržieb)

 

DAŇOVÁ KONTROLA:

Každá kontrola overuje stav medzi žiaducim a reálne existujúcim. Najlepšie funguje v kombinácii prvku ex post (periodická kontrola), ex ante a ex going (priebežná kontrola).

Daňová kontrola má tiež niekoľko druhov.

Ako EX ANTE funguje v daňovom procese cez miestne zisťovanie (napr. kontrola ERP alebo nadmerných odpočtov DPH na mesačnej báze).

Ako EX POST funguje v daňovom procese cez daňovú kontrolu (napr. kontrola dane z príjmov za 3 roky spolu).

Typické druhy daňovej kontroly: priebežná, periodická, komplexná, simultánna, medzinárodná, tematická, sektorová, EDP kontrola atď.

Čo nezabudnúť pred daňovou kontrolou?

Generálnym odporučením k daňovému konaniu vrátane daňovej kontroly je

kultivovanosť, korektnosť, ústretovosť – ale súčasne aj tvrdosť daňového subjektu voči správcovi dane. Pred každou daňovou kontrolou je vhodné splniť z praktického hľadiska minimálne nasledovnú tripartitu úkonov:

 1. prekontrolovať si daňové účtovníctvo (či nechýbajú účtovné doklady, resp. dôkazy) ešte pred odovzdaním daňovo-účtovnej agendy kontrolórovi dane za to obdobie, ktoré je určené na kontrolu,
 2. zopakovať si proces daňovej kontroly. Najmä vrátiť sa k preštudovaniu zákona číslo 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov – dominantne však k vybraným ustanoveniam:
  • základné zásady daňového konania
  • daňová kontrola
  • predbežné opatrenia
  • opakovaná kontrola
  • dokazovanie.
 3. preštudovať si listovú komunikáciu k daniam za posledný rok. Napríklad všetky dokumenty (korešpondenciu) s daňovým úradom, t. j. či neexistuje nejaká záznamová povinnosť, nedoriešené iné záležitosti (absencia odpovedí na žiadosť listovú) atď.

 

PRÁVA A POVINNOSTI KONTROLOVANÉHO PRI DAŇOVEJ KONTROLE:

Základné práva a povinnosti daňového subjektu (daňovníka, daňového poplatníka) pri daňovej kontrole sú podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňového poriadku) predovšetkým nasledovné:

Práva:

 • na predloženie služobného preukazu zamestnancom správcu dane,
 • byť prítomný na rokovaní so svojimi zamestnancami,
 • predkladať v priebehu daňovej kontroly dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia,
 • klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní,
 • vyjadriť sa ku skutočnostiam zisteným pri daňovej kontrole, k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť, aby v protokole boli uvedené jeho vyjadrenia k nim,
 • nahliadnuť do zapožičaných dokladov u správcu dane v jeho obvyklej úradnej dobe,
 • nahliadnuť do zápisnice z miestneho zisťovania vykonaného u iného daňového subjektu v súvislosti s daňovou kontrolou vykonávanou u kontrolovaného daňového subjektu.

 

Povinnosti:

 • umožniť poverenému zamestnancovi správcu dane vykonať daňovú kontrolu,
 • zabezpečiť vhodné miesto a podmienky na vykonanie daňovej kontroly,
 • poskytovať požadované informácie sám alebo ním určenou osobou,
 • predkladať účtovné a iné doklady, ktoré preukazujú hospodárske a účtovné operácie, vrátane evidencie a záznamov, ktorých vedenie bolo správcom dane uložené, a podávať k nim ústne alebo písomné vysvetlenia,
 • predkladať v priebehu daňovej kontroly všetky dostupné dôkazné prostriedky preukazujúce jeho tvrdenia,
 • umožňovať vstup do sídla kontrolovaného daňového subjektu a do jeho prevádzkových priestorov a umožňovať rokovanie s jeho zamestnancom,
 • zapožičať doklady a iné veci mimo sídla alebo prevádzkových priestorov kontrolovaného daňového subjektu alebo poskytnúť výpisy, prípadne kópie.

 

DONUCOVACÍ ARZENÁL SPRÁVCU DANE A TRETIE OSOBY

Pre účel daňovej kontroly využíva správca dane často okrem dôkazov získaných vo vlastnej réžii aj inštitút daňového svedectva a informácie od tzv. tretích osôb. Donucovací arzenál správcu dane a tretie osoby sú tvorené najmä:

DONUCOVACÍ ARZENÁL:

 • okrem kontroly daňovo-exekučné konanie – exekúcia
 • predvolanie a predvedenie policajnými orgánmi
 • vynútená povinnosť informovať o každej zmene – registračná a ozamovacia povinnosť!
 • súčinnosť tretích osôb
 • sankcie – správne delikty
 • bloková pokuta, sankčný úrok
 • pozastavenie činnosti
 • záznamová povinnosť
 • vytýkacie konanie
 • daň podľa pomôcok (od r. 2012 už inštitút dane dohodou neplatí!)
 • atď.

 

TRETIE OSOBY (podľa daňového poriadku):

 • daňoví svedkovia
 • štátne kontrolné orgány
 • vybrané štátne a iné orgány
 • osoby, ktoré majú listiny a iné dôkazy
 • banky
 • orgány spojov
 • poisťovne
 • vydavatelia tlače
 • verejní prepravcovia
 • zdravotné poisťovne
 • obvodné úrady – matriky
 • notárske úrady

 

Autor: Ing. Emil Burák, PhD.

 • IX. zo série článkov DAŇOVÁ PREVENCIA

Copyright © 2010 Monostav všetky práva vyhradené,Richard Kotrbčík

Tvorba webu zdarmaWebnode