Pripravovana novela zákona o DPH 2012 - 2014 SLOVENSKO

 

Pripravovaná novela zákona o DPH 2012 – 2014

 Zákon č.222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov bude novelizovaný s účinnosťou od 1,´.10.2012, resp. 1.1. 2013 (§85l od 1.1.2014) - v Národnéj rade SR je prerokovaný návrh novely zákona (parlamentná tlač číslo 75 aj s dôvodou správou).Ďalej uvádzame rešerš vybraných tém pripravovanéj novely.

Ide o predbežnú informáciu vybraných pripravovaných zmien; v praxi je potrebné používať úplné znenie zákona po jeho schválení. 

1.    Platiteľom sa stáva aj zdaniteľná osoba, ktorá dodá stavbu alebo jej časť, alebo stavebný pozemok alebo prijme platbu pred ich dodaním, a to tým dňom, ktorý nastane skôr, ak z dodania dosiahne registračný prah obratu, okrem príležitostného predaja (§ 4 ods. 9) a oslobodeného predaja podľa § 38 ods. 1 zákona – časový test 5 rokov od prvej kolaudácie alebo uvedenia do prvého užívania (§ 4 ods. 6)

2.    Daňový úrad vykoná registráciu najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň, ak je zdaniteľná osoba povinná zložiť zábezpeku na daň. Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom (§ 4 ods. 5)

3.    Na základe článku 273 smernice Rady 2006/112/ES sa zavádza inštitút zábezpeky na daňa to formou zloženia peňažných prostriedkov alebo bankovou zárukou bez výhrad na obdobie 12 mesiacov v prospech daňového úradu (§ 4cods. 1).  

4.    Predpokladom na povinnosť vzniku zábezpeky na daň je stav, ak žiadateľ – fyzická osoba alebo konateľ, alebo spoločník žiadateľa (právnická osoba) – sa podieľal ako konateľ alebo spoločník v spoločnosti, ktorá má v čase registrácie daňové nedoplatky alebo jej bola zrušená registrácia, alebo len sa pripravuje na svoju činnosť a ešte nemá zdaniteľné plnenia na výstupe [§ 4c ods. 1 písm. a) až d)]

5.    Žiadateľovi o registráciu určí daňový úrad rozhodnutím výšku zábezpeky na daň s prihliadnutím na prípadné riziko vzniku daňového nedoplatku; zábezpeka na daň je najmenej 1 000 € a najviac 500 000 € (§ 4c ods. 2). Proti rozhodnutiu o zložení zábezpeky na daň možno podať odvolanie, ktoré nemá odkladný účinok (§ 4c ods. 3). Žiadateľ o registráciu je povinný zložiť zábezpeku na daň do 8 dní od doručenia rozhodnutia o uložení zábezpeky na daň. 

6.    Ak ustanovený žiadateľ o dobrovoľnú registráciu (teda taký, ktorý neprekročil registračný prah 49 790 € obratu)nezloží zábezpeku na daň, daňový úrad žiadosť o jeho registráciu zamietne (§ 4c ods. 5)

7.    Ak ustanovený žiadateľ o povinnú registráciu (teda taký, ktorý prekročil registračný prah 49 790 € obratu) nezloží zábezpeku na daň – na vymáhanie zábezpeky sa použije postup podľa daňového poriadku (§ 4c ods. 4)

8.    Zábezpeka na daň sa použije na úhradu nedoplatku na dani, ktorý vznikol po zaregistrovaní zdaniteľnej osoby za platiteľa, pričom o jej použití vydá daňový úrad rozhodnutie (§ 4c ods. 6). Ak zábezpeka na daň nebola použitá na úhradu nedoplatku na dani do 12 mesiacov odo dňa jej zloženia, daňový úrad zábezpeku vráti do 30 dní od uplynutia 12 mesiacov od zloženia zábezpeky na daň. Zo zábezpeky na daň nemá platiteľ nárok na úroky (§ 4c ods. 7).  

9.    Zdaniteľná osoba nemôže mať dve alebo viac registrácií pre DPH v SR. Žiadosť o registráciu podľa § 7 (nadlimitné nadobudnutie tovaru) sa nepodáva, ak je zdaniteľná osoba už registrovaná podľa § 7a (príjemca služby zo zahraničia) (§ 7 ods. 4; § 11 ods. 5)

10.    Miestom dodania dlhodobého nájmu (nad 30 dní) dopravných prostriedkov nezdaniteľnej osobe je miesto, kde má táto nezdaniteľná osoba sídlo alebo bydlisko, alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava; výnimkou je dlhodobý nájom výletnej lode (nad 90 dní), kde je miestom dodania miesto, kde sa dá výletná loď fyzicky k dispozícii zákazníkovi za podmienky, že v tomto mieste má poskytovateľ výletnej lode svoje sídlo alebo prevádzkareň (§ 16 ods. 2) – účinnosť od 1. 1. 2013. 

11.    Pri dodaní tovaru do iného členského štátu formou opakovaného dodania tovaru počas obdobia dlhšieho ako kalendárny mesiac sa za deň dodania považuje posledný deň každého kalendárneho mesiaca, až kým sa dodanie tovaru neskončí [§ 19 ods. 8 písm. c)] – účinnosť od 1. 1. 2013. 

12.    Sprísňujú sa podmienky preukázania oslobodenia od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu. Zavádza sa povinnosť potvrdzovania prijatia tovaru zahraničným odberateľom, ak prepravu vykoná tretia osoba (prepravný doklad CMR). Ak prepravu vykoná samotný dodávateľ alebo samotný odberateľ, potvrdenie musí obsahovať napríklad identifikáciu odberateľa, množstvo a druh tovaru, adresu miesta a dátum prevzatia tovaru alebo skončenia prepravy, identifikáciu vodiča a vozidla (§ 43 ods. 5)

13.    Zavádza sa inštitút zabezpečenia dane pri oslobodenom dovoze tovaru z tretích štátov, ktorého odoslanie alebo preprava sa skončí v inom členskom štáte (§ 48 ods. 3). Colný úrad môže žiadať zabezpečenie dane, ktoré je povinná zložiť osoba, ktorá by bola povinná platiť daň, ak by sa neuplatnilo oslobodenie – teda dovozca (§ 48b ods. 1). Zabezpečenie dane sa vykoná zložením peňažných prostriedkov alebo bankovou zárukou poskytnutou bankou bez výhrad.  

14.    Colný úrad rozhodnutím určí výšku zabezpečenia dane a lehotu na jej zaplatenie; proti rozhodnutiu nie je možné odvolanie. Ak dovozca zabezpečenie dane nezaplatí, oslobodenie dovozu tovaru sa neuplatní (§ 48b ods. 2)

15.    Colný úrad zabezpečenie dane uvoľní do 10 dní odo dňa predloženia dôkazu, že preprava tovaru skončila v inom členskom štáte. Doklad o prevzatí tovaru musí obsahovať: identifikáciu odberateľa, množstvo a druh tovaru, miesto a dátum prevzatia tovaru alebo skončenia prepravy, identifikáciu osoby, ktorá tovar prevzala, identifikáciu vozidla, ktorým sa preprava uskutočnila (§ 48b ods. 3). Doklad o prevzatí tovaru je potrebné predložiť do 60 dní, inak colný úrad vyrubí daň a na jej úhradu použije zabezpečenie dane (§ 48b ods. 5).  

16.    Ak vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo správnosti predloženého dokladu o prevzatí tovaru, colný úrad vykonázahraničné dožiadanie; zabezpečenie dane sa uvoľní do 10 dní odo dňa, keď zahraničné dožiadanie potvrdí pravdivosť alebo správnosť dokladu. Ak sa zahraničným dožiadaním nepotvrdí pravdivosť alebo správnosť dokladu o prevzatí tovaru, colný úrad vyrubí daň a na jej úhradu použije zabezpečenie dane (§ 48b ods. 4)

17.    Zahraničná osoba, ktorá spĺňa podmienky na vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátu (§ 55a),nemôže uplatňovať odpočítanie dane cez daňové priznanie, okrem odpočítania dane z takých nákupov na vstupe, ktoré použije na svoje zdaniteľné plnenia na výstupe (§ 49 ods. 9)

18.    Obdobie, v ktorom zahraničná osoba mala byť platiteľom, sa začína dňom, kedy uskutočnila prvý zdaniteľný obchod v tuzemsku, z ktorého by jej vznikla povinnosť platiť daň, keby mala postavenie platiteľa (§ 55 ods. 4). Ide o ustanovenie tzv. spätnej registrácie zahraničnej osoby za platiteľa (porovnaj § 55 ods. 3, § 69 ods. 13, § 78 ods. 9). 

19.    Rozširuje sa okruh plnení, pri ktorých sa prenáša daňová povinnosť na tuzemského kupujúceho platiteľa dane (tzv. tuzemské samozdanenie), okrem kovového odpadu a emisných kvót je to – predaj nehnuteľností, ktoré sú dobrovoľne zdanené (§ 38 ods. 1), predaj nehnuteľností v rámci exekučného konania, dodanie tovaru pri výkone záložného práva prevodom vlastníckeho práva (§ 69 ods. 12). 

20.    Daňový úrad zo zákona zruší registráciu platiteľa, ak platiteľ opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie, nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť, opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne alebo opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole [§ 81 ods. 4 písm.b) bod 2]; na zrušenie registrácie tohto platiteľa daňový úrad písomne upozorní platiteľov, s ktorými obchoduje (§ 69ods. 15)

21.    Sprísňuje sa inštitút ručenia za daň. Kupujúci platiteľ ručí za daň uvedenú na svojej nákupnej faktúre, ak predávajúci daň nezaplatil a kupujúci platiteľ to vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal alebo vedieť mohol. Dostatočným dôvodom je: suma na faktúre je ekonomicky neopodstatnená (neprimerane vysoká alebo nízka), kupujúci dostal oznámenie od daňového úradu o zrušení registrácie predávajúceho [§ 81 ods. 4 písm. b) bod 2] a v obchodovaní pokračoval, kupujúci mal personálne prepojenie s osobou predávajúceho cez pozíciu štatutára alebo spoločníka (§ 69 ods. 14)

22.    Daň uvedenú na faktúre, ktorú predávajúci v lehote splatnosti nezaplatil, je povinný uhradiť kupujúci ručiteľ (§ 69 ods. 14). Daňový úrad rozhodnutím uloží ručiteľovi povinnosť uhradiť nezaplatenú daň; voči rozhodnutiu je možnéodvolanie, ktoré nemá odkladný účinok. Ak ručiteľ uplatňuje nadmerný odpočet, tento sa použije na úhradu zaručenej dane. Ručiteľ má právo nazerať do spisu týkajúceho sa nezaplatenej dane v rozsahu pre uplatnenie opravného prostriedku (§ 69b)

23.    Zníženie podvodov pri dovoze tovaru má zabezpečiť novela ustanovení o daňovom zástupcovi. Daňový úrad Bratislava odníme daňovému zástupcovi daňovú registráciu, ak napríklad nepodáva daňové priznanie alebo súhrnné výkazy, disponuje falošným splnomocnením alebo 12 mesiacov nezastupoval žiadneho dovozcu (§ 69a ods. 8)

24.    Platiteľ, ktorý kúpi motorové vozidlo z iného členského štátu, ktoré bolo tam evidované, od tamojšieho platiteľa na účely ďalšieho predaja a auto bol odoslané alebo prepravené do tuzemska, je povinný viesť záznamy o tomto aute; záznamy musia obsahovať napríklad identifikáciu predávajúceho, hodnotu tovaru, číslo vozidla VIN, počet najazdených kilometrov, dátum prvého uvedenia do prevádzky, dátum vyhotovenia faktúry, dátum nadobudnutia tovaru, údaj, či tovar bol dodaný ako oslobodený alebo s použitím osobitnej úpravy pre použitý tovar (§ 70 ods. 6)

25.    Záznamy o nákupe motorového vozidla z iného členského štátu je platiteľ povinný za každé zdaňovacie obdobiedoručiť daňovému úradu (§ 70 ods. 7). Za porušenie včasnosti a pravdivosti záznamov môže daňový úrad uložiťpokutu do výšky 10 000 € (§ 70 ods. 8); pri určení výšky pokuty prihliadne daňový úrad na závažnosť protiprávneho stavu. 

26.    Slovenská republika je povinná prevziať ustanovenia smernice Rady 2010/45/EÚ o fakturácii, preto z dôvodu prehľadnosti dochádza k rozsiahlej novele celých ustanovení § 71 až § 76 zákona o DPH. Cieľom týchto ustanovení je dosiahnuť rovnaké zaobchádzanie s papierovými faktúrami a elektronickými faktúrami. Elektronickou faktúrou je faktúra, ktorá sa vydala a prijala v akomkoľvek elektronickom formáte so súhlasom kupujúceho [§ 71 ods. 1 písm. b)]– účinnosť od 1. 1. 2013.  

27.    Zdaniteľná osoba je povinná zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúry od jej vydania až do konca archivačného obdobia na uchovanie faktúry (spravidla 10 rokov). Vierohodnosťou pôvodu faktúry sa rozumie potvrdenie totožnosti dodávateľa. Neporušenosťou obsahu faktúry sa rozumie zachovanie obsahu faktúry. Akýkoľvek technický formát faktúry musí byť konvertovateľný do ľudsky čitateľnej formy (§ 71) – účinnosť od 1. 1. 2013. 

28.    Ako spôsob zabezpečenia vierohodnosti pôvodu, neporušenosti obsahu a čitateľnosti faktúry možno použiť ajvnútropodnikové kontrolné mechanizmy, ktoré spoľahlivo zabezpečia priradenie (párovanie) faktúry k súvisiacim dokumentomPodľa dôvodovej správy u dodávateľa by faktúra mala byť pripojená napr. k objednávke, k potvrdeniu o vydaní tovaru (výdajka), jeho preprave a k príjmu platby; u odberateľa by mala byť spojená s potvrdením o schválení objednávky, s dodacím listom, potvrdením o úhrade platby, príjme tovaru na sklad (príjemka) [§ 71 ods. 3 písm. a)] – účinnosť od 1. 1. 2013. 

29.    Ustanovuje sa zjednodušená faktúra, ktorá nemusí obsahovať identifikáciu kupujúceho a jednotkovú cenu za tovar alebo službu. Zjednodušenou faktúrou je napríklad doklad za plnenie do 100 € vrátane dane alebo doklad povinne vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou pri platbe v hotovosti do 200 € alebo pri platbe platobnou kartou do 1 600 € (§ 74 ods. 3) – účinnosť od 1. 1. 2013. 

30.    Čiastočne sa mení povinný obsah faktúry – faktúra bude obsahovať aj slovné informácie, napr. „dodanie je oslobodené od dane“ alebo „vyhotovenie faktúry odberateľom“, alebo „prenesenie daňovej povinnosti“, alebo „úprava zdaňovania prirážky – použitý tovar“, alebo „úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“ (§ 74 ods. 1) – účinnosť od 1. 1. 2013. 

31.    Všeobecným zdaňovacím obdobím bude kalendárny mesiac, okrem výnimky. Platiteľ sa môže rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárneho štvrťroka, ak uplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom, a za 12 kalendárnych mesiacov po sebe nasledujúcich nedosiahol obrat 100 000 eur (§ 77 ods. 1). Platiteľ, ktorý mal k 30. 9. 2012 zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, môže pokračovať v tomto zdaňovacom období, najviac však do konca kalendárneho štvrťroka, v ktorom prestane plniť podmienky, napríklad presiahne obrat 100 000 € – následne musí prejsť na základné zdaňovacie obdobie kalendárneho mesiaca (§ 85ka)

32.    Ak dodávateľ služby do uplynutia lehoty na podanie súhrnného výkazu nemá identifikačné číslo pre daňzahraničného príjemcu služby a tento ho informoval o tom, že požiadal o pridelenie – uvedie tuzemský dodávateľ službu do súhrnného výkazu za obdobie, v ktorom bolo identifikačné číslo pre daň zahraničnému príjemcovi služby pridelené (§ 80 ods. 6). Tento prístup je aj súčasťou vykonávacieho Nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011. 

33.    Ak sa právnická osoba zrušuje bez likvidácie s právnym nástupcom (rozdelenie, zlúčenie, splynutie), daňový úrad nevydáva rozhodnutie o zrušení registrácie a právnická osoba prestáva byť platiteľom zo zákona dňom jej zániku – teda výmazu z obchodného registra (§ 81 ods. 5)

34.    Z dôvodu konsolidácie verejných financií sa odkladá účinnosť opatrenia týkajúceho sa samozdanenia dovozu tovaru z tretích štátov platiteľom dane, a to z 1. januára 2013 na 1januára 2014 (§ 85l)

35.    Súčasťou tejto novely je aj novela Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. s týmito opatreniami: 

  • vylúčenie možnosti založenia spoločnosti s ručením obmedzeným osobou, ktorá má daňový nedoplatok(§ 105b);
  • povinnosť doložiť súhlas správcu dane na zápis zmeny v osobe spoločníka do obchodného registra v prípade prevodu väčšinového obchodného podielu (§ 115 ods. 5 až 10)

36.    Súčasťou tejto novely je aj novela daňového poriadku č. 563/2009 Z. z. s týmto opatrením – súhlas správcu dane so zápisom v obchodnom registri a s návrhom na výmaz (§ 54)

37.    Súčasťou tejto novely je aj novela Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. s týmito opatreniami – zavedenie nových špecifických skutkových podstát trestných činov, a to trestného činu daňového podvodu (§ 277a) a trestného činu marenia výkonu správy daní (§ 278a)

 

Copyright © 2010 Monostav všetky práva vyhradené,Richard Kotrbčík

Tvorba webu zdarmaWebnode