Realizačné projekty

Máte už stavebné povolenie a chcete stavať?

Potrebujete realizačný projekt.

Realizačný projekt oproti projektu k stavebnému povoleniu je úplný a podrobný projekt, ktorý obsahuje všetky výkresy v mierke 1:50, presné výkazy výrobkov na objednávanie ako sú výkaz okien a dverí, výkaz tehál, ocele, prefabrikátov, dreveného krovu, strešnej krytiny, komínov, výkazy zámočníckych a klampiarskych výrobkov, výpis podláh a jednotlivých vrstiev. Navyše obsahuje podrobné výkresy zábradlí, komínov a detailov, podľa ktorých môžete jednotlivé konštrukcie spoľahlivo realizovať, poprípade kontrolovať ich správnu realizáciu od stavebnej spoločnosti. Podrobný realizačný projekt neumožňuje dodávateľským firmám nesprávnu realizáciu stavebných detailov a znemožňuje im fakturovať práce navyše, ktoré by neboli jednoznačné v prípade jednoduchej dokumentácie. Každé paré obsahuje tieto odborové projekty:

PROJEKT ARCHITEKTÚRY obsahuje: Sprievodnú správu, technickú správu, výkresy (v mierke 1:50): Základy, pôdorysy, rez, krov, pohľady, detaily, výpisy podláh, okien, dverí, tehál, strešnej krytiny, rekapituláciu rozpočtu. Súčasťou projektu Architektúry je aj PROJEKT POŽIARNEJ OCHRANY, ktorý obsahuje technickú správu a výkresy (v mierke 1:100) ,

PROJEKT STATIKY obsahuje: Technickú správu, statický výpočet, výkresy skladby stropov, výkresy výstuže a tvaru stropných dosiek, vencov, prekladov a schodíšť a výkaz spotreby materiálu,

PROJEKT KÚRENIA obsahuje: Technickú správu, výpočet spotreby energie na vykurovanie, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia kotla, umiestnenie, dimenzie vykurovacích telies a výkaz materiálu. Projekt vykurovania je urobený alternatívne – na plynový, alebo elektrický zdroj (viď. objednávka),

PROJEKT ZDRAVOTECHNIKY obsahuje: Technickú správu, výkresy vnútorného vodovodu, domovej kanalizácie, domového plynovodu a výkaz materiálu,

PROJEKT ELEKTROINŠTALÁCIE obsahuje: Technickú správu, rozvody zásuvkovej, svetelnej a motorickej elektroinštalácie, slaboprúdové rozvody, schému rozvádzača – alternatívne na plynové, alebo elektrické vykurovanie, bleskozvod a výkaz materiálu.

V prípade, že rodinný dom nie je možné napojiť na verejnú kanalizáciu, môžete si objednať PROJEKT ŽUMPY.

Tak isto v prípade, že rodinný dom neobsahuje vstavanú, alebo pristavanú garáž, môžete si objednať PROJEKT SAMOSTATNE STOJACEJ GARÁŽE, alebo DVOJGARÁŽE.

ZMENY hotových projektov je vo vlastnom záujme potrebné s nami konzultovať, požadované zmeny projektu je po predchádzajúcej konzultácii potrebné uviesť pri objednávaní projektu. Zmeny projektov sú prípustné len s písomným súhlasom našej spoločnosti.

Copyright © 2010 Monostav všetky práva vyhradené,Richard Kotrbčík

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode