Servis pre archytektov - Metodické odporúčanie na výpočet honoráru Archytekta

SERVIS PRE ARCHITEKTOV - Metodické odporúčanie na výpočet honoráru architekta

 

 

METODICKÉ ODPORÚČANIE

Slovenskej komory architektov

 

zo 14. mája 2005

 

na výpočet honoráru za architektonické služby

 

 

Slovenská komora architektov sa podľa § 27 ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch (ďalej len „Zákon“) uzniesla na tomto metodickom odporúčaní:

 

 

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Čl. 1

Základné  ustanovenia

 

(1) Odmena za poskytnutie odborných činností vo výstavbe a s nimi súvisiacich ostatných architektonických služieb (ďalej len „výkon“) je výlučne vecou dohody medzi autorizovaným architektom alebo autorizovaným krajinným architektom (ďalej len „architekt“) a objednávateľom výkonov (ďalej len „klient“). Neexistuje nijaká štandardná suma, ani minimálna sadzba odmeny.

 

(2) Ak zákon neustanovuje inak, dohodnutá odmena sa považuje za primeranú na účely  autorských zmlúv, obchodných záväzkových vzťahov, občianskoprávnych záväzkových vzťahov a zmlúv vo verejnom obstarávaní.

 

(3) Na odmenu  podľa odseku 1 (ďalej len „honorár“)  ani na autorskú odmenu za udelenie súhlasu na použitie architektonického diela na dohodnutý účel sa nevzťahujú všeobecné predpisy o cenách.

 

(4) Obsah a formu udelenia súhlasu architekta na použitie architektonického diela na dohodnutý účel upravujú všeobecné predpisy o autorskom práve.

 

Čl. 2

Výkonové fázy

 

(1) Ak zo zmluvy medzi architektom a klientom výslovne nevyplýva inak, výkony sa poskytujú ako časovo a vecne nadväzujúci súbor výkonov (ďalej len „výkonová fáza“).

 

(2) Výkonovými fázami sú

a) prípravná fáza,

b) návrhová fáza,

c) projektová fáza,

d) realizačná fáza.

 

(3) Prípravná fáza obsahuje sled výkonov architekta potrebných na vypracovanie zadania budúceho architektonického diela alebo iného výkonu.

 

(4) Návrhová fáza obsahuje sled výkonov architekta potrebných na vytvorenie architektonického diela podľa požiadaviek uvedených v zadaní.

 

(5) Projektová fáza obsahuje sled výkonov architekta, ktorých výsledkom je zhotovenie projektov a ostatnej dokumentácie potrebnej podľa stavebného zákona podľa architektonického návrhu.

 

(6) Realizačná fáza obsahuje sled výkonov architekta potrebných na realizáciu architektonického diela a počas nej až do jeho úplného dokončenia a odovzdania do užívania.

 

Čl. 3

Výkony

 

(1) Výkony sú sústredením jednotlivých časovo a obsahovo nadväzujúcich úkonov (výkonových krokov) architekta do celkov, ktoré sú pre klienta samostatne použiteľné, alebo ktoré vyplývajú zo stavebného zákona na účely konaní. Podľa funkcie a obsahu vo výkonových fázach sa výkony členia na základné výkony a na súvisiace koordinačné, projektové a manažérske výkony.

 

(2) Obsah základných výkonov je uvedený v prílohe č. 1.

 

(3) Výkony architekta, ktoré nie sú súčasťou výkonových fáz, ale možno ich objednať samostatne, sú vedľajšími výkonmi. Vedľajšími výkonmi sú najmä

       a) zhotovovanie

           1. dodávateľskej (výrobnej) dokumentácie,

           2. dokumentácie dočasných stavieb zariadenia staveniska alebo navrhovaných úprav existujúcich stavieb na účely zariadenia staveniska,

           3. dokumentácie automatizovaných systémov riadenia, bezpečnostných systémov a výrobných technologických zariadení, okrem ich vplyvov na stavebnú časť a koordinácie dokumentácie v stavebnej časti,

           4. podrobnej realizačnej a dielenskej dokumentácie atypických prvkov a zariadení,

           5. modelov a makiet v ich hmotnom alebo virtuálnom vyhotovení a následnom statickom alebo dynamickom zobrazení,

           6. dokumentácie zmien pred dokončením stavby,

           7. dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby,

           8. dokumentácie stavebného zámeru verejných prác,

b) vypracúvanie

           1. zadávacích dokumentov pre stavby, exteriéry, interiéry, výstavy a scénické stavby,

           2. zadaní územnoplánovacej dokumentácie,

           3. urbanistických, urbanisticko-krajinárskych a urbanisticko-architektonických štúdií,

       c) zabezpečovanie alebo vypracúvanie

           1. hlukových, svetlotechnických, emisných a iných overovacích štúdií technického a ekonomického obsahu a návrhov rozmiestnenia výstavnej plochy, 

           2. informačných systémov, reklamy a špeciálnych efektov,

       d) vykonávanie

          1. prieskumov, napríklad architektonicko-historického, stavebnokonštrukčného, krajinoekologického, geodetického, dopravného, dendrologického, atď. prieskumu,

          2. laboratórnych a modelových zaťažkávacích materiálových skúšok,

          3. stáleho dozoru nad uskutočňovaním stavby, stavebného dozoru a dozoru zhotoviteľa územnoplánovacej dokumentácie,

       e) zameriavanie a zhotovovanie dokumentácie skutočného stavu stavieb, prostredia a výstavných pavilónov,

       f) polohopisné a výškopisné zameriavanie pozemkov,

       g) dizajn  architektonických detailov a interiérových prvkov,

       h) vytváranie a obstarávanie výtvarných diel a ich umiestňovanie do priestoru,

       i) zastupovanie stavebníka v konaniach na stavebnom úrade a na rokovaniach s dotknutými orgánmi, s vlastníkmi inžinierskych sietí, s ostatnými účastníkmi konaní a s dodávateľmi stavebných prác, ako aj účasť na takýchto konaniach a rokovaniach spolu so stavebníkom,

       j) štúdium špeciálnych technológií pri projektovaní výstav a scén, najmä audiovizuálnych a virtuálnych prezentácií, špeciálnych svetelných a zvukových efektov,

       k) rozmnožovanie dokumentácie nad počet vyhotovení uvedených v základných výkonoch,

       l) zriaďovanie a prevádzka staveniskovej kancelárie,

       m) poskytovanie technického a iného odborného poradenstva a vypracúvanie odborných posudkov a dobrozdaní,

       n) aktualizácia a doplnenie mapových podkladov.

 

Čl. 4

Honorár

 

 (1) Pri uzavieraní dohody o honorári je dôležité, aby si architekt a klient dôkladne a detailne vyjasnili vzájomné požiadavky, rozsah požadovaných služieb vyjadrený výkonovými fázami alebo výkonmi, časový rozvrh a rozsah súvisiacich vecných a réžijných nákladov. Ďalej by mali zohľadniť prípadnú náročnosť výkonových fáz a výkonov, najmä primerané zvýšenie, ak sa požadované služby týkajú kultúrnej pamiatky alebo chráneného územia alebo ak sa požaduje urýchlené plnenie, alebo primerané zníženie, ak časť výkonových fáz alebo objednávaných výkonov obstará alebo už obstaral sám klient. 

 

(2) Pri vyratúvaní honoráru treba zohľadniť

     a) priame náklady architekta na poskytnutie služby, najmä odmenu za tvorivú činnosť, za výkonové fázy alebo jednotlivé objednávané výkony, vecné náklady na použitý materiál, mzdové náklady zamestnancov, réžijné náklady a daň z príjmov,

     b) ďalšie obvyklé položky, ktoré nie sú súčasťou výkonov, a to honorár za vedľajšie  výkony, daň z pridanej hodnoty, ak je architekt jej platiteľom, a poistné z pripoistenia zodpovednosti za škodu nad rámec základného poistenia, ak ho klient požaduje, 

     c) odmeny iných osôb podieľajúcich sa na výkonoch architekta, napríklad projektantom stavebných konštrukcií a technického, energetického a technologického vybavenia stavby, statikovi, interiérovému dizajnérovi, záhradnému architektovi, reštaurátorovi, geodetovi, dopravnému inžinierovi, krajinnému ekológovi, rozpočtárovi, a pod., 

     d) vecné výdavky spravidla nezahrnuté do celkového honoráru, najmä správne, súdne, miestne a notárske poplatky, poštovné, telekomunikačné sadzby a cestovné náhrady.

 

Čl. 5

Druhy honoráru

 

(1) V zmluve možno dohodnúť ktorýkoľvek druh honoráru, alebo kombináciu niekoľkých druhov honorárov.

 

(2) Obvyklými druhmi honoráru sú

      a) honorár podľa počtu hodín vynaložených na splnenie úlohy (ďalej len „hodinový honorár“),

      b) honorár za jednotlivé výkony (ďalej len „tarifný honorár“),

      c) paušálnou sumou za celkové plnenie (ďalej len „paušálny honorár“) alebo

      d) percentuálnym podielom na celkových obstarávacích nákladoch stavby alebo územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len „podielový honorár“).

 

 

 

Čl. 6

Hodinový honorár

 

(1) Hodinový honorár je násobkom hodinovej sadzby a počtu aj začatých hodín výkonov. Vhodný je najmä na výpočet honoráru za vedľajšie výkony a za výkony v projektovaní usporiadania územia.

 

(2) Pri dohode o hodinovej sadzbe treba zohľadňovať náročnosť výkonu, najmä odčleniť sadzby za odborne vysoko náročné, koncepčné a koordinačné výkony od rôzneho stupňa kvalifikovaných výkonov až po pomocné práce.

 

(3) Odborne vysoko náročnými, koncepčnými a koordinačnými výkonmi sa rozumejú výkony, ktoré sú rozhodujúce pre obsah objednanej služby. K nim patria tvorivé,  koordinačné a projektové výkony určujúce základné charakteristiky architektonického diela a nevyhnutné na jeho povolenie a uskutočnenie vrátane technického a iného odborného poradenstva, vypracúvania odborných posudkov a dobrozdaní, vedenia autorského a projektového kolektívu, koordinácie projektových prác, dohľadu autora počas realizácie, a pod. 

 

    (4) Vysokokvalifikovanými výkonmi sa rozumejú výkony, na ktoré je nevyhnutná autorizácia architekta a ktorých výsledkom sú dokumenty potrebné v konaniach podľa stavebného zákona alebo činnosti potrebné v príprave a v uskutočňovaní stavby, exteriéru, interiéru alebo výstavy, najmä základné výkony a s nimi súvisiace vedľajšie výkony.

 

(5) Stredne kvalifikovanými výkonmi sa rozumejú výkony, na ktoré je potrebné architektonické vzdelanie alebo iné vysokoškolské vzdelanie z príbuzných odborov a najmenej trojročná odborná prax, napríklad konštruktérske práce, digitalizácia projektovej dokumentácie, čiastková tvorivá činnosť pod dohľadom, a pod.

 

(6) Málo kvalifikovanými výkonmi sa rozumejú výkony, na ktoré nie je potrebná autorizácia architekta, ale na ktoré sa vyžaduje najmenej stredoškolské vzdelanie v stavebnom odbore a najmenej zaučenie v architektonickej kancelárii,  napríklad kresličské výkony, jednoduché administratívne práce, jednoduché prieskumné a meračské práce, a pod.

 

(7) Pomocnými prácami sa rozumejú výkony, na ktoré nie je potrebná autorizácia, ani vysokoškolské vzdelanie a môžu ich vykonávať aj osoby bez osobitnej kvalifikácie, napríklad rozmnožovanie písomností, kompletizácia dokumentácie, doručovanie písomností, pomocné úkony pri vymeriavaní, preprava osôb a vecí, a pod.

 

Čl. 7

Tarifný honorár

                                                                  

(1) Tarifný honorár je násobkom dohodnutej pevnej sadzby za každý dohodnutý výkon a počtom aj začatých objednaných výkonov. Tento honorár je vhodný na výkony uvedené v odseku 2 a na vedľajšie výkony v prípravnej fáze pred uzavretím zmluvy, ak sa nedohodlo použitie iného druhu honoráru.

 

(2) Tarifný honorár  je vhodný najmä za

      a) vstupnú konzultáciu zámeru s klientom, ktorá zahŕňa preštudovanie a vyjasňovanie zámeru a požiadaviek klienta,

      b) špecifikáciu potrebných podkladov a obsahu a rozsahu výkonov potrebných na splnenie zámeru a požiadaviek klienta,

      c) obhliadku budúceho staveniska, exteriéru, interiéru alebo výstavnej plochy,

      d) analýza požiadaviek a podmienok klienta a vyhodnotenie jeho zámeru.

 

Čl. 8

Paušálny honorár

 

(1) Paušálny honorár je honorár dohodnutý pevnou sumou za všetky výkony uvedené v objednávke.

 

(2) Paušálny honorár je vhodný na použitie vtedy, keď je už pri uzavretí zmluvy celkom zrejmý rozsah objednávaných výkonov.

 

(3) Paušálny honorár je vhodný aj na vyčíslenie odmeny v licenčnej zmluve, ktorou architekt  udeľuje súhlas na to, aby klient použil architektonické dielo ako záväzný podklad na ďalšie výkonové fázy inej osobe, alebo ako súčasť súťažného podkladu vo verejnom obstarávaní. Vyčíslenie takejto odmeny je spravidla  percentuálny podiel na obvyklom honorári za výkonovú fázu alebo výkon, na ktorého použitie sa udeľuje súhlas.

 

Čl. 9

Podielový honorár

 

(1) Podielový honorár je honorár za splnenie výkonov architekta, ktorý je vyčíslený určitým percentom z celkových obstarávacích nákladov, napríklad zo stavebných nákladov.

 

(2) Podielový honorár je vhodný, ak je vopred známy finančný limit klienta alebo odhad celkových obstarávacích nákladov a sú známe všetky objednávané výkonové fázy, pričom nie je nevyhnutné poznať detailne obsah jednotlivých výkonov.

 

Čl. 10

Uzavieranie zmlúv

 

(1) Ak výsledkom poskytnutej služby architekta má byť vytvorenie architektonického diela, použije sa zmluva o vytvorení diela. Ak má ísť o poskytnutie súhlasu na použitie architektonického diela, použije sa niektorá z licenčných  zmlúv.

 

(2) Zmluva o dielo podľa obchodnoprávnych predpisov sa použije vtedy, ak klientom je podnikateľ alebo orgán verejnej správy, ktorý plní úlohu verejnej správy, alebo vtedy, keď sa na tom architekt s klientom dohodli.

 

(3) Ak sa neuzavrie zmluva podľa odsekov 1 a 2, použije sa zmluva o dielo podľa občianskoprávnych predpisov. Ak sa uzaviera zmluva o dielo a je pravdepodobné, že jej plnením vznikne architektonické dielo, treba v zmluve pamätať na doložku chrániacu autorské práva architekta. 

 

(4) Predmet zmluvy treba určiť presne, aby bolo možné vyrátať honorár; možno ho uviesť jednou výslednou sumou alebo sumami za jednotlivé výkonové fázy alebo výkony, alebo v prílohe zmluvy opisom a sadzbami jednotlivých položiek zákazky.

 

(5) Ak sú v zmluve uvedené rôzne spôsoby výpočtu honoráru alebo rôzne druhy honoráru, najmä pri kombinácii honoráru za výkonové fázy alebo za základné výkony a hodinového honoráru, alebo kombinácia rôznych druhov honoráru, treba dbať o prehľadnosť a zrozumiteľnosť. Nejasnosť alebo nezrorumiteľnosť zmluvy môže byť dôvodom jej neplatnosti.

 

(6) Ak sa v zmluve nedohodlo inak, zmluvne dohodnutý honorár možno fakturovať až po splnení predmetu zmluvy v dohodnutom obsahu a rozsahu. Na všetky výkony možno dohodnúť primeraný preddavok na honorár.

 

(7) Ak sa niektorá objednaná výkonová fáza nedokončila z dôvodu neskoršej zmeny zmluvy alebo z dôvodu odstúpenia od zmluvy zo strany klienta, vzniká architektovi nárok na honorár za už uskutočnené základné výkony vo výkonovej fáze podľa percentuálnej rozpracovanosti zodpovedajúcej skutočne vykonanej práci ku dňu zmeny alebo odstúpenia od zmluvy; rozpracovanosť nad 90 % sa považuje za úplné dokončenie práce.

 

(8) Odsek 7 sa použije aj vtedy, keď klient musel odstúpiť od zmluvy z dôvodu zmeny zákona alebo technickej normy, alebo z dôvodu rozhodnutia tretej osoby, ktoré je pre neho záväzné.

 

(9) Ak ide o zmluvu, ktorej plnenie je dlhodobé, je vhodné, aby obsahovala doložku  zabezpečujúcu uchovanie hodnoty dohodnutého honoráru, napr. dohodou o spôsobe zvyšovania (valorizácii) celkového honoráru v závislosti na miere zhodnocovania alebo znehodnocovania meny alebo dohodou o prepočte honoráru na inú menu.

 

(10) Ak honorár za vedľajšie výkony nie je súčasťou paušálneho honoráru alebo podielového honoráru, možno ho dohodnúť ako hodinový honorár, ako tarifný honorár, alebo vyčíslením preukázateľne vynaložených skutočných nákladov; možno ho dohodnúť aj percentuálnym zvýšením honoráru dohodnutého tarifného honoráru za výkonovú fázu alebo výkon, ktorý dopĺňa alebo na ktorý nadväzuje.

 

Čl. 11

Architektonické dielo

 

(1) Architektonickým dielom je najvšeobecnejšie architektonické zobrazenie tvorivej myšlienky autora, najmä grafické (dvojrozmerné), alebo plastické (trojrozmerné) zobrazenie

      a) architektonického riešenia stavby, exteriéru, interiéru, alebo stavebného detailu,

      b) urbanistického a krajinárskeho usporiadania územia.

 

(2) Architektonické dielo je predmetom autorského práva.

 

(3) S architektonickým dielom môže v plnom rozsahu nakladať len autor. Iné osoby môžu nakladať s architektonickým dielom len v rozsahu súhlasu autora, alebo v rozsahu, v akom na ne prešli majetkové autorské práva zo zákona, zmluvou s autorom alebo dedením; bez súhlasu možno dielo použiť len vtedy, ak tak ustanovuje Autorský zákon.

 

(4) Súhlas na použitie architektonického diela sa udeľuje formou licenčnej zmluvy podľa Autorského zákona. Ak uzavrel licenčnú zmluvu klient, je licenčná zmluva podkladom klienta poskytnutým k zákazke. Ak uzavrel licenčnú zmluvu architekt, je uzavretie zmluvy okolnosťou zvyšujúcou honorár; honorár sa zvyšuje o dohodnutú odmenu za použitie diela.

 

 

DRUHÁ  ČASŤ

OBSAH VÝKONOVÝCH FÁZ

 

Prvá hlava

Stavby

 

Čl. 12

Výkonové fázy

 

(1) Výkonové fázy a výkony v tejto hlave smerujú k vypracovaniu návrhov riešenia stavby a exteréru.

 

(2) Architektonickým riešením stavby je celistvé a súhrnné dispozičné, tvarové, výtvarné, materiálové, konštrukčné a prevádzkové riešenie stavby, vrátane interiéru a bezprostredného exteriéru, jej umiestnenia v území a napojenia na verejné technické vybavenie územia.

 

(3) Dispozičné, tvarové a výtvarné riešenie stavby musí zodpovedať zastavovacím podmienkam určeným v územnom pláne zóny vypracovanom ako regulačný plán alebo určeným v územnom rozhodnutí o umiestnení stavby. Stavebnokonštrukčné, materiálové a prevádzkové riešenie stavby musí zodpovedať základným požiadavkám na stavby a požiadavkám na stavebné konštrukcie a na technické, energetické a technologické vybavenie stavby uvedené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a v technických normách.

 

(4) Exteriérom sú voľné plochy medzi stavbami a nezastavané pozemky, vrátane záhrad a parkov. Ich usporiadanie možno riešiť buď ako súčasť architektonického riešenia stavby, ak bezprostredne súvisí so stavbou (okolie stavby) a má sa uskutočniť spolu so stavbou, alebo ako samostatné riešenie časovo a vecne nezávislé na uskutočňovaní stavby.

 

(5) Stavebný detail je jednorazovo navrhnutý atypický detail stavby.

 

Čl. 13

Prípravná fáza

 

(1) Pre prípravnú fázú sú obvyklé tieto základné výkony:

      a) vstupné rokovanie s klientom o type a rozsahu objednávaných služieb,

      b) obhliadka parcely,

      c) zhodnotenie vstupných podkladov,

      d) vypracovanie investičného zámeru.

 

(2) So základnými výkonmi podľa odseku 1 súvisia tieto koordinačné výkony:

       a) vyjasnenie vzájomných požiadaviek architekta a klienta,

       b) vyhodnotenie existujúcich podkladov klienta,

       c) vypracovanie prevádzkovej schémy,

       d) vypracovanie podrobného zoznamu miestností s výmerami a fyzikálnymi vlastnosťami, ak sa odchyľujú od slovenských technických noriem,

       e) vypracovanie odborného odhadu investičných nákladov,

       f) oboznámenie sa s investičným zámerom a jeho porovnanie s parametrami staveniska, infraštruktúrou a inými podkladmi klienta.

 

(3) Súvisiacim manažérskym výkonom je obstaranie územnoplánovacej informácie o usporiadaní územia.

 

(4) Ak nie je isté pokračovanie ďalších fáz, ako vhodný honorár za výkony prípravnej fázy je hodinový honorár alebo tarifný honorár.

 

(5) Ak je isté, že sa bude pokračovať v ďalších fázach alebo ak zmluva na viac fáz bola uzavretá pre začatím prípravnej fázy, je možné zahrnúť výkony z prípravnej fázy aj do honoráru za viac fáz, a to ako súčasť paušálneho honoráru alebo podielového honoráru.

 

Čl. 14

Návrhová fáza

 

(1) Základným výkonom návrhovej fázy je vypracovanie architektonického návrhu, t.j., riešenia stavby, resp. zmeny stavby. Obsah architektonického návrhu je uvedený v prílohe č. 1.

 

(2) Za architektonický návrh možno dohodnúť akýkoľvek honorár, ale ako vhodný honorár je paušálny honorár, alebo podielový honorár.

 

(3) Z hľadiska autorských práv ide o najdôležitejší výkon, pretože jeho výsledkom je architektonické dielo, a tým vznik autorských práv, s ktorými je oprávnený nakladať len autor. Úhradou honoráru, ani prevzatím návrhu neprechádza autorské právo na klienta.

 

Čl. 15

Projektová fáza

 

(1) Základnými výkonmi projektovej fázy sú

      a) analýza zákazky a stratégia úlohy, preverenie existujúceho architektonického návrhu,

      b) zabezpečenie vstupných podkladov a prieskumov,

      c) dopracovanie architektonického návrhu,

      e) vypracovanie dokumentácie pre územné konanie,

      f) vypracovanie dokumentácie pre stavebné konanie,

      g) vypracovanie podkladov pre výber zhotoviteľa.

 

(2) So základnými výkonmi podľa odseku 1 súvisia tieto koordinačné výkony:

       a) analýza existujúceho architektonického návrhu a doplnkov k zámeru klienta, vyšpecifikovanie podkladov a prieskumov, určenie rozsahu prác, potreby počtu špecialistov a odhad nákladov,

       b) konzultácia s dotknutými orgánmi a s vlastníkmi inžinierskych sietí,

       c) prerokovanie dopracovaného architektonického návrhu s klientom a odsúhlasenie definitívneho riešenia,

       d) koordinácia jednotlivých špecialistov, dohľad nad dodržaním celkového zámeru klienta a spolupráca pri definitívnej kompletizácii dokumentácie,

       e) dohľad nad dodržaním architektonického návrhu a celkovej koncepcie, konzultácie s projektantami počas vypracúvania projektu stavby a koordinácia jednotlivých špecialistov.

 

(3) So základnými výkonmi podľa odseku 1 a koordinačnými výkonmi podľa odseku 2 súvisia tieto projektové výkony:

      a) dopracovanie architektonického návrhu, vrátane preskúmania alternatívnych možností konštrukčného riešenia a technického vybavenia, konzultácie so špecialistami, zhrnutie výsledkov a upresnenie nákladov stavby,

      b) vypracovanie výkresovej dokumentácie do podrobnosti potrebnej na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, doplnenie textovej časti dokumentácie a skompletizovanie dokumentácie,

      c) vyhodnotenie podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby, vypracovanie projektovej dokumentácie, podrobnosti a rozsahu potrebných podkladov na vydanie stavebného povolenia,

      d) vypracovanie podkladov pre ponukové (výberové) konanie na výber zhotoviteľa stavby, najmä výkaz výmer a porovnávací kontrolný rozpočet.

 

(4) S výkonmi podľa predchádzajúcich odsekov súvisia tieto manažérske výkony:

       a) obstaranie vstupných podkladov, zabezpečenie potrebných prieskumov a posudkov, ich analýza a vyhodnotenie, výber staveniska a preverenie kompatibility zámeru so životným prostredím,

       b) obstaranie vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov a vlastníkov inžinierskych sietí ku konceptu stavby a odsúhlasenie definitívnehio riešenia klientom,

       c) obstaranie záväzných stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov potrebných v územnom konaní,

       d) obstaranie dokladov a vyjadrení potrebných na vydanie stavebného povolenia a vypracovanie žiadosti o vydanie stavebného povolenia,

       e) účasť v stavebnom konaní ako účastník konania,

       f) projektový manažing, vedenie a koordinovanie projektového procesu,

       g) vypracovanie kritérií pre výber zhotoviteľa stavby, prípadne jej častí, odborná a organizačná podpora klienta pri organizovaní ponukového (výberového) konania.

 

(5) Vhodný je ktorýkoľvek druh honoráru.

 

Čl. 16

Realizačná fáza

 

(1) Základnými výkonmi realizačnej fázy sú

       a) vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby,

       b) spolupráca pri vyhľadaní zhotoviteľa,

       c) spolupráca pri uskutočňovaní stavby,

       d) spolupráca pri dokončení stavby.

 

(2) So základnými výkonmi podľa odseku 1 súvisia tieto koordinačné výkony:

      a) vyhodnotenie došlých ponúk od výrobcov stavebných výrobkov, upresnenie skladby stavebných výrobkov, konzultácie s projektantami a koordinácia špecialistov,

      b) vyhodnotennie výsledkov ponukového (výberového) konania na zhotoviteľa podľa výberových kritérií, najmä dodržanie projektu, lehoty výstavby a ceny,

      c) koordinácia výkonov autorského dozoru a dozoru jednotlivých projektantov a špecialistov a kontrola dodržiavania projektu,

      d) účasť na kolaudačnom konaní a na skúšobnej prevádzke, spolupráca pri odstraňovaní nedostatkov a pripomienok  preberacieho konania alebo kolaudačného konania.

 

(3) So základnými výkonmi podľa odseku 1 a koordinačnými výkonmi podľa odseku 2 súvisia tieto projektové výkony:

       a) zapracovanie podmienok stavebného povolenia do projektu, zapracovanie technických detailov od výrobcov stavebných výrobkov, dopracovanie projektu do realizačnej potreby,

       b) výkon autorského dozoru, kontrola dodržiavania projektu, konzultácie so zhotoviteľom, konečné úpravy architektonických a konštrukčných prvkov.

 

(4) S výkonmi podľa predchádzajúcich odekov súvisia tieto manažérske výkony:

       a) obstaranie podkladov od výrobcov stavebných výrobkov, prerokovanie upresnených nákladov s klientom, vyhľadanie zhotoviteľa stavby a odborná a organizačná podpora klienta v rokovaní so zhotoviteľom,

       b) vyhodnotenie výsledkov ponukového (výberového) konania z hľadiska ekonomickej efektívnosti, spolupráca s klientom pri uzavieraní zmluvy so zhotoviteľom a pri vyhotovovaní objednávok stavebných prác,

       c) odborná a organizačná podpora klienta a zastupovanie klienta v technických veciach, pri aktualizácii zmluvy so zhotoviteľom počas realizácie stavby, koordinácia stavebných prác a dodávok,

       d) zabezpečenie preberacieho a kolaudačného konania, zabezpečenie vypracovania dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, účasť na skúšobnej prevádzke, záverečné vyúčtovanie stavby.

 

(5) Ak sa výkony realizačnej fázy objednávajú samostatne, vhodný je hodinový honorár. Ak sú výkony súčasťou komplexnej objednávky všetkých fáz, alebo aspoň projektovej fázy, je honorár spravidla súčasťou honoráru za tieto fázy vo forme jeho percentuálneho zvýšenia.

 

Čl. 17

Okolnosti zvyšujúce a znižujúce honorár

 

(1) Okolnosťami, ktoré zvyšujú honorár, sú

       a) opakovanie alebo prepracovanie výkonu v prípravnej fáze,

       b) prepracovanie architektonického návrhu,

       c) samostatné objednávanie výkonov, ktoré nie sú súčasťou jednej výkonovaj fázy alebo inak na seba nenadväzujú,

       d) výkony v návrhovej fáze a v projektovej fáze, ak ide o modernizáciu a nové priestorové riešenie existujúcej stavby, alebo o rekonštrukciu a stavebnú obnovu existujúcej stavby,

       e) za výkony v návrhove fáze, v projektovej fáze a v realizačnej fáze, ak ide o pamiatkovo chránenú stavbu alebo o stavbu umiestnenú v chránenom území alebo v ochrannom pásme,

       f) náročnosť základných a doplnkových výkonov,

       g) vyhotovenia viac ako šiestich vyhotovení projektovej dokumentácie.

 

(2) Okolnosťami, ktoré znižujú honorár, sú

       a) výkony v projektovú fáze a realizačnej fáze, ktoré nie sú obsahom zmluvy,

       b) výkony za každé ďalšie tzv. typické podlažie alebo tzv. typickú budovu, ak stavba zahŕňa viac budov, zariadení alebo častí stavby, napr. poschodí, ktoré sú z hľadiska objemu, typu a konštrukcie rovnaké.

 

(3) Okolnosti zvyšujúce alebo znižujúce honorár sa spravidla dohodnú percentuálnym zvýšením alebo znížením honoráru dohodnutého v situácii, keď by neexistovali okolnosti zvyšujúce alebo znižujúce honorár.

 

(4) Poddodávky od špecialistov sú súčasťou zákazky na spracovanie dokumentácie objednaných u poddodávateľov. Honorár sa spravidla dohodne ako podiel na celkovom honorári.

 

Čl. 18

Započítateľné náklady stavby

 

(1) Ak sa má dohodnúť podielový honorár, základom pre jeho výpočet je súčet predpokladaných nákladov stavby, vrátane nákladov na exteriér, a dohodnutého podielu na nákladoch na obstaranie a montáž technického, energetického a technologického vybavenia stavby.

 

(2) Započítateľným nákladom na exteriér stavby je súčet nákladov na zemné práce, na spevnené plochy, na terénne úpravy a na sadovnícke úpravy, nákladov na doplňujúce drobné stavby a zariadenia (napr. na oplotenie, na vonkajšie osvetlenie, na oporné múry, na fontány, na altánky, a pod.) a nákladov na pripojenie stavby na verejné technické vybavenie územia, ak nie sú započítané už v nákladoch stavby.

 

Čl. 19

Hodnotenie  náročnosti výkonov

 

(1) Náročnosť základných výkonov a doplnkových výkonov sa vyjadruje podľa týchto kritérií posudzovania:

   a) ak ide o stavbu,

   I.   väzby stavby  na okolie, zložitosť výstavby, ekologická kompatibilita,

   II.  počet funkčných  okruhov stavby,  ich zložitosť a vzájomné väzby,

   III. požiadavky na architektonické a výtvarné riešenie celku a stavebného detailu,

   IV. požiadavky na technické riešenie a zložitosť nosných konštrukcií,

   V. požiadavky na technické, energetické a technologické vybavenie stavby;

 

        b) ak ide o exteriér,

        I. začlenie do prostredia, ekologická kompatibilita,

        II. počet funkčných okruhov, ich zložitosť a vzájomné väzby,

        III. požiadavky na kompozičné a výtvarné riešenie celku a detailu,

        IV. požiadavky na technické a technologické riešenie,

        V. požiadavky na uplatnenie originálnych prvkov (artefaktov a dizajnu).

 

(2) Podľa posúdenia náročnosti podľa odseku 1 sa stavba zaradí do niektorej z týchto piatich kategórií:

Kategória I - nenáročné požiadavky;

Kategória II - malé požiadavky;

Kategória III -  priemerné požiadavky;

Kategória IV - vysoké požiadavky;

Kategória V  - mimoriadne požiadavky.

 

(3) Príklady zaraďovania stavieb do kategórií sú uvedené v prílohe č. 2.

 

 

Druhá hlava

Interiér

 

Čl. 20

Výkonové fázy

 

(1) Výkonové fázy a výkony v tejto hlave smerujú k vypracovaniu návrhov riešenia

interéru, výstav a javiskových a štúdiových scén.

 

(2) Interiérom je vnútorný priestor stavby zariadený vybratými typovými a navrhnutými atypovými prvkami, ktorých usporiadanie spolu s úpravou vymedzujúcich plôch tohto priestoru tvorí jednotný funkčný a výtvarný  celok. Interiér sa navrhuje s použitím typových a atypových interiérových prvkov.

 

(3) Typovým interiérovým prvkom (typom) je výrobok, ktorý sa v rovnakej podobe a s rovnakými vlastnosťami vyrába hromadne alebo sériovo a je predmetom ponuky na trhu ako tovar.

 

(4) Atypovým interiérovým prvkom (atypom) je výrobok, ktorý nie je predmetom ponuky na trhu ako tovar, ale sa v určenej podobe a s určenými vlastnosťami vyrobí jednorazovo na zákazku. Výtvarno-technický návrh atypických prvkov je riešenie jeho tvaru a funčných vlastností a základný návrh jeho povrchových úprav.

 

(5) Výstavou je architektonické dielo umožňujúce prezentovať výrobky, exponáty alebo iné predmety v interiéri alebo v exteriéri. Výstavy sa navrhujú s použitím typových výstavníckych systémov a atypových výstavníckych zariadení alebo rozmiestnením vystavovaných výrobkov vo vybavených výstavných priestoroch.

 

Čl. 21

Prípravná fáza

 

(1) Pre prípravnú fázu riešenia interiéru, výstavy a scény sú obvyklé tieto základné úkony: 

      a) vstupné rokovania s klientom o rozsahu objednávaných služieb,

      b) obhliadka interiéru, resp. výstavných priestorov a analýza prostredia,

      c) zhodnotenie vstupných podkladov a prieskumov, štúdium libreta výstavy a scenára,

      d) špecifikácia potreby remeselných a stavebných prác a potreby profesií.

 

(2) So základným výkonmi podľa odseku 1 súvisia tieto koordinačné výkony:

      a) analýza architektonického riešenia a zámeru klienta,

      b) špecifikácia potrebných podkladov a prieskumov a

      c) určenie rozsahu prác, počtu špecialistov a odhad nákladov.

 

(3) Ako manažérske výkony prichádzajú do úvahy obstaranie vstupných podkladov a zabezpečenie potrebných prieskumov a posudkov, ich analýza a vyhodnotenie.

 

(4) Za výkony podľa odseku 1 je vhodný hodinový honorár alebo tarifný honorár.

 

Čl. 22

Návrhová fáza

 

(1) V tejto fáze sú základnými výkonmi vypracovanie dokumentácie

       a) prvotný návrh interiéru a atypických prvkov, alebo ponukový architektonický návrh výstavy,

       b) konečný návrhu interiéru alebo súhrnného riešenia výstavy alebo scény.

 

(2) So základnými výkonmi podľa odseku 1 súvisia tieto koordinačné výkony:

       a) syntéza vstupných údajov, podkladov a požiadaviek klienta, priestorových daností a architektonického riešenia interiéru,

       b) podrobné zmeranie interiéru a upresnenie nákladov a spracovanie podkladov potrebných na návrh rozpočtu,

       c) špecifikácia typových a atypových prvkov a zabudovaného technologického vybavenia a predpokladaných stavebných výrobkov, konštrukčných materiálov a ich povrchovej úpravy,

      d) konzultácie s klientom.

 

(3) Súvisiacimi projektovými výkonmi v tejto fáze sú

     a) overenie využiteľnosti riešených priestorov na zámer klienta preskúmaním možností variantných riešení rozmiestnenia prvkov,

     b) vypracovanie prvotného návrhu interiéru v súlade s architektonickým riešením stavby,

     c) vypracovanie výtvarno-technických návrhov atypických interiérových prvkov a úprav plôch vymedzujúcich riešený priestor,

     d) upresnenie nákladov.

 

(4) Obvyklým manažérskym výkonom je zabezpečenie prerokovania konceptu interiéru s klientom v rozpracovanosti a odsúhlasenie definitívneho riešenia.

 

(5) Za výkony návrhovej fázy je vhodný hodinový honorár, tarifný honorár alebo podielový  honorár. V základnom honorári je zohľadnený výtvarno-technický návrh bežnej náročnosti, ktorého tvarové a konštrukčné riešenie je podobné iným existujúcim riešeniam.

 

Čl. 23

Projektová fáza

 

(1) Základnými výkonmi projektovej fázy je vypracovanie

      a) výkresovej dokumentácie potrebnej na realizáciu interiéru, výstavy alebo scény a na výrobu atypických prvkov,

      b) technického projektu (výkresov a technickej správy) s návrhom technického riešenia podľa jednotlivých profesií a použitia stavebných výrobkov, konštrukčných materiálov a ich povrchovej úpravy.

 

(2) So základnými výkonmi podľa odseku 1 súvisia tieto koordinačné výkony:

      a) analýza zámeru a požiadaviek klienta,

      b) určenie rozsahu prác, potreby špecialistov a odhad nákladov,

      c) prerokovanie konceptu s klientom a odsúhlasenie definitívneho riešenia,

      d) koordinácia jednotlivých špecialistov a dohľad nad dodržaním celkovej koncepcie riešenia.

 

(3) Obvyklými projektovými výkonmi sú

      a) doplnenie rozmerov riešených priestorov a prípadných stavebných úprav a dopracovanie konceptu riešenia,

      b) zapracovanie podkladov od výrobcov typových prvkov do dokumentácie a technického návrhu,

      c) dopracovanie výkresovej dokumentácie a technického projektu výstavy,

      d) označenie všetkých prvkov a úprav plôch,

      e) vypracovanie ponukových podkladov na ponukové (výberové) konanie na výber zhotoviteľa.

 

(4) Z manažérskych výkonov sú obvyklé

     a) prerokovanie nákladov s klientom,

     b) prerokovanie návrhu s autorom stavby a s výtvarníkom,

     c) vyhľadanie možných zhotoviteľov interiéru alebo scény alebo inštalácie výstavy,

     d) odborná a organizačná podpora klienta pri organizovaní výberu zhotoviteľa,

     e) vypracovanie kritérií výberu zhotoviteľa.

 

(5) S výkonmi podľa predchádzajúcich odsekov súvisia tieto realizačné výkony:

     a) dohľad nad dodržiavaním architektonického riešenia,

     b) konzultácie so špecialistami počas vypracúvania výkresovej dokumentácie,

     c) dohľad nad dodržiavaním výtvarno-technického návrhu atypických prvkov.

 

(6) Za výkony projektovej fázy je vhodný tarifný honorár alebo podielový honorár. Za projektovanie výstavníckych a scénických stavieb je vhodný podielový honorár. V honorári je zohľadnený výtvarno-technický návrh bežnej náročnosti, ktorého tvarové a konštrukčné riešenie je podobné iným existujúcim riešeniam.

 

Čl. 24

Realizačná fáza

 

(1) Základnými úkonmi v realizačnej fáze sú

     a) vypracovanie podkladov na výber zhotoviteľa a spolupráca pri jeho výbere,

     b) spolupráca pri zadaní zhotoviteľovi,

     c) spolupráca pri realizácii interiéru alebo scény a inštalácii výstavy a autorský a technický dozor,

     d) spolupráca pri dokončení interiéru alebo scény a pri odovzdávaní výstavy,

     e) dozor nad odstraňovaním nedostatkov.

 

(2) So základnými výkonmi podľa odseku 1 súvisia tieto koordinačné výkony:

     a) vyhodnotenie výsledkov ponukového (výberového) konania z hľadiska dodržania architektonického riešenia,

     b) koordinácia výkonov autorského dozoru jednotlivých špecialistov,

     c) kontrola dodržiavania riešenia interiéru, výstavy alebo scény.

 

(3) So základnými výkonmi podľa odseku 1 a s koordinačnými výkonmi podľa odseku 2 súvisia tieto projektové výkony:

     a) výkon autorského dozoru,

     b) kontrola dodržiavania realizačnej dokumentácie,

     c) konzultácie so zhotoviteľom,

     d) definitívne úpravy atypických prvkov.

 

(4) Manažérskymi výkonmi obvyklými v tejto fáze sú

     a) vypracovanie kritérií výberu zhotoviteľa,

     b) odborná a organizačná podpora klienta pri organizovaní výberového konania,

     c) vyhodnotenie výsledkov výberového konania z hľadiska ekonomickej efektívnosti,

     d) spolupráca pri uzavieraní dodávateľských zmlúv a vyhotovovaní objednávok,

     e) odborné a organizačné zastupovanie klienta v technických veciach a pri aktualizácii zmlúv počas realizácie,

     f) koordinácia prác a dodávok jedného alebo viacerých zhotoviteľov,

     g) účasť na skúšobnej prevádzke a pri záverečnom vyúčtovaní.

 

(5) Realizačná dokumentácia atypického prvku je principiálne riešenie jeho konštrukcie, vrátane tvarových a konštrukčných detailov, ktoré sú dôležité pre konečný vzhľad výrobku, návrh konštrukčných  materiálov a definitívny návrh jeho povrchových úprav.

 

(6) Dielenská dokumentácia atypického prvku je podrobné riešenie jeho konštrukcie, konštrukčných detailov, spojov, kovaní a technologický návrh jeho povrchových úprav.

 

(7) Za výkony realizačnej fázy je vhodný tarifný honorár alebo podielový honorár.

 

Čl. 25

Okolnosti zvyšujúce a znižujúce honorár

 

(1) Okolnosťami zvyšujúcimi honorár sú

     a) opakovanie a prepracovanie základných výkonov v prípravnej fáze,

     b) prepracovanie základných výkonov v návrhovej fáze,

     c) samostatné objednávanie výkonov, ktoré nie sú súčasťou jednej výkonovej fázy alebo inak na seba nenadväzujú,

     d) za výkony v návrhovej fáze a v projektovej fáze, ak ide o modernizáciu a nové priestorové riešenie interiéru existujúcej stavby alebo o rekonštrukciu a interiérovú obnovu existujúcej stavby,

     e) za výkony v návrhovej fáze, v projektovej fáze a v realizačnej fáze, ak ide o interiér pamiatkovo chránenej budovy alebo pamiatkovo chránený interiér existujúcej budovy,

     f) náročnosť základných a vedľajších výkonov,

    g) za výkon autorského a technického dozoru v cudzine v závislosti na dĺžke pobytu a na klimatických podmienkach,

    h) vyhotovenie viac ako štyroch vyhotovení výkresovej dokumentácie.

 

(2) Okolnosťami znižujúcimi honorár sú

     a)  výkony, ktoré nie sú obsahom zmluvy,

     b) výkony za každé ďalšie tzv. typické priestory, ak stavba zahŕňa viac častí stavby, napr. poschodí alebo miestností, ktoré sú z hľadiska objemu, typu a konštrukcie rovnaké,

     c) použitie typových výstavníckych systémov a typových zariaďovacích prvkov v projektovej fáze,

     d) opakovanie výstavy bez zmeny technického projektu výstavy.

 

(3) Okolnosti zvyšujúce alebo znižujúce honorár sa spravidla dohodnú percentuálnym zvýšením alebo znížením honoráru obvyklého v situácii, keby neexistovali okolnosti zvyšujúce alebo znižujúce honorár.

 

 (4) Ak riešenie interiéru vyžaduje prestavbu stavby alebo jej časti, základný honorár za projektovanie interiéru sa nezvyšuje, ale honorár za základné výkony súvisiace s prestavbou sa vypočíta samostatne podľa prvého oddielu.

 

(5) Poddodávky od špecialistov sú súčasťou zákazky na spracovanie dokumentácie objednaných u poddodávateľov. Honorár sa spravidla dohodne ako podiel na celkovom honorári.

 

Čl. 26

Započítateľné náklady

 

(1) Ak sa má dohodnúť podielový honorár za interiér, započítateľným nákladom pre jeho výpočet  je súčet predpokladaných nákladov na úpravu jeho vymedzujúcich plôch (podláh, stien a stropu), nákladov  na typové a atypové zariadenie (mobiliár, zabudované prvky, svietidlá, doplnky) a nákladov na úpravu vnútorného priestoru budovy (členenie, tvarovanie, drobné stavebné úpravy).

 

(2) Ak sa má dohodnúť podielový honorár za výstavu a scény, započítateľným nákladom na jeho výpočet je súčet nákladov na úpravu výstavnej plochy alebo scény (stavebné práce a remeselné práce) a nákladov na typové výstavnícke systémy a na typové a atypové zariadenie (výstavnícky mobiliár, scénické kulisy). Pri projektovaní výstavy alebo scény z typových výstavníckych systémov alebo existujúcich kulís a typových interiérových prvkov určených na výstavnícke účely a na scénické účely je započítateľným nákladom na výpočet honoráru celkové nájomné za tieto systémy, prvky a kulisy.

 

Čl. 27

Hodnotenie  náročnosti výkonov

 

(1) Náročnosť základných a vedľajších výkonov sa vyjadruje na základe týchto kritérií posudzovania:

     I. zložitosť dispozično-prevádzkových vzťahov,

     II. počet funkčných okruhov a ich vzájomné väzby,

     III. technická náročnosť interiérových konštrukcií,

     IV. požiadavky na výtvarné riešenie prvkov a celku,

     V. požiadavky na uplatnenie originálnych atypických prvkov.

 

(2) Podľa zistenej náročnosti sa interiér zaradí do niektorej z týchto kategórií:

Kategória I   -  nenáročné požiadavky;

Kategória II - malé požiadavky;

Kategória III - priemerné požiadavky;

Kategória IV - vysoké požiadavky;

Kategória V - mimoriadne požiadavky.

 

(3) Príklady zaraďovania interiérov do kategórií sú uvedené v  prílohe č. 3.

 

 (4) Ak ide o budovu s viacerými podstatne odlišnými funkčnými okruhmi, posudzuje sa interiér každého funkčného okruhu osobitne (napr. ak ide o banku, osobitne sa posudzuje banková hala a osobitne administratívna časť banky).

 

Tretia hlava

Usporiadanie územia

 

Čl. 28

Výkonové fázy

 

  (1) Výkonové fázy a výkony v tejto hlave smerujú k vypracovaniu návrhov

         a) územnoplánovacích podkladov,

         b) územnoplánovacej dokumentácie,

         c) krajinných plánov a krajinných projektov.

 

(2) Územnoplánovacím podkladom je textové a grafické vyjadrenie riešenia čiastkových problémov v území (urbanistická štúdia), riešenia otázok územného rozvoja (územný generel), riešenia možností dlhodobého usporiadania a funkčného využívania územia (územná prognóza) a účelovo zameraných súborov údajov charakterizujúcich stav a podmienky územia (územno-technické podklady). Účel použitia, obsah, postup a spôsob obstarávanie a použitie územnotechnických podkladov ustanovuje Stavebný zákon.

 

(3) Územnoplánovacia dokumentácia je textové a grafické vyjadrenie komplexného riešenia priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. Druhy a stupne územnoplánovacej dokumentácie, ako aj jej obsah a postup a spôs

Copyright © 2010 Monostav všetky práva vyhradené,Richard Kotrbčík

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode