PotvrdeniŽiadosť o vrátenie DPH zahraničnej osobe, Potvrdenie o postavení daňového subjektu

Nárok na vrátenie dane uplatňuje zahraničná osoba podaním žiadosti o vrátenie dane Daňovému úradu Bratislava I. Žiadosť o vrátenie dane sa podáva najneskôr do šiestich mesiacov po skončení kalendárneho roka, v ktorom bola daň za dodané tovary a služby uplatnená alebo daň pri dovoze tovaru zaplatená. Ak daňový úrad Bratislava I dodatočne zistí, že daň bola vrátená na základe nepravdivých údajov, má právo žiadať späť neoprávnene vrátenú daň a uložiť pokutu vo výške 50 % neoprávnene vrátenej dane. e o postavení daňového subjektu

Copyright © 2010 Monostav všetky práva vyhradené,Richard Kotrbčík

Tvorba webu zdarmaWebnode