Prehľad o zrazených preddavkov na daň z vyplatených príjmov zo závisléj činnosti,o zamestnaneckéj prémii a o daňovom bonuse za uplinulý kalendárny šťvrťrok

 


Anotácia:

Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny štvrťrok je povinný predkladať zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane miestne príslušnému správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka, za I. štvrťrok do 30. apríla 2010. Prehľad musí zamestnávateľ predložiť daňovému úradu na tlačive určenom MF SR.


Prehľad je podľa § 39 ods. 9 pism. a) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v znení neskorších predpisov povinný predkladať zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane*miestne príslušnému správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka ( § 49 ods. 2 zákona o dani z prijmov). Peňažné údaje v prehľade sa vyplňujú v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.

Prehľad nie je povinný podať len ten zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane alebo zahraničným platiteľom dane podľa § 48 zákona č. 595/2003 Z.z., ktorý v príslušnom období nevyplácal príjmy zo závislej činnosti.

Postup pri vypĺňaní prehľadu

Prvá strana tlačiva

Obsahuje identifikačné údaje, ktoré sa vyplnia podľa predtlače. Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane prehľad, ktorý vyznačil krížikom „riadny“ vystavil chybne, má možnosť podať opravný prehľad, ktorý vyznačí krížikom „opravný“. Rovnako podá opravný prehľad s vyplnením všetkých príslušných údajov aj pri oprave chyby v žiadosti podľa IV. alebo V. časti prehľadu.

Upozornenie: v opravnom prehľade podanom v deň alebo po dni zavedenia eura (1.1.2009 a neskôr), ktoré sa týka zdaňovacích období, ktoré končia predo dňom zavedenia eura sa peňažné údaje vykazujú v slovenských korunách na tlačivách platných pre tieto zdaňovacie obdobia. Na prepočet sumy, ktorá bude vypočítaná (vyčíslená) v týchto prehľadoch v slovenských korunách (odvedené preddavky na daň, resp. daň vyberaná zrážkou) a bude odvedená správcovi dane v roku 2009 a neskôr, sa použije konverzný kurz 30,1260 koruny za 1 euro. Táto suma sa zaokrúhli na eurocenty nadol.

Druhá a tretia strana tlačiva
Hore je potrebné vyplniť DIČ, ktoré je zhodné s číslom uvedeným na 1. strane. Táto strana obsahuje rozčlenenie sumy zrazenej a odvedenej na preddavkoch na daň, na dani vyberanej zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov  zo závislej činnosti, sumy daňového bonusu a sumy zamestnaneckej prémie vyplatenej alebo vybranej vo vykazovanom štvrťroku a tiež žiadosti o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu a sumy rozdielu zamestnaneckej prémie.

I. časť – Preddavky na daň

Nevyplnené riadky v tlačive nevyčiarkujte, ak sa údaj v predtlači na Vás nevzťahuje, riadok vynechajte. Pri tlačení prehľadu zachovajte pomer 1:1, to znamená tlačivo nezmenšujte ani nezväčšujte. Číselné údaje (suma) sa vypĺňajú v eurách a nepoužívajú sa v nich čiarky, bodky a pomlčky.

Riadok 1
Dátum – uveďte dátum výplaty miezd za príslušné kalendárne mesiace vykazovaného štvrťroka. Napríklad, ak sa vykonáva výplata alebo pripísanie alebo poukázanie miezd zamestnancom k dobru za mesiac február dňa 10. marca roku 2010, uvedie sa v stĺpci „február“ dátum 10. 03. 2010. Ak sa vykonáva výplata alebo pripísanie alebo poukázanie miezd zamestnancom k dobru vo viacerých výplatných termínoch, uvedie sa dátum posledného výplatného termínu za príslušné obdobie.
Neuvádza sa dátum poskytnutia preddavku na mzdu (záloha) v termíne dohodnutom v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve podľa § 130 ods. 3 Zákonníka práce.
Suma – uveďte:
– úhrn zrazených preddavkov na daň (bez vplyvu daňového bonusu), ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zrazil za príslušné kalendárne mesiace vykazovaného štvrťroka zo zúčtovaných a skutočne vyplatených miezd (vrátane príjmov zo sociálneho fondu) v peňažnej a v nepeňažnej forme plnenia,
– úhrn zrazených preddavkov na daň z miezd, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, doplatil zamestnancovi za predchádzajúce kalendárne mesiace bežného zdaňovacieho obdobia alebo za predchádzajúce zdaňovacie obdobia v príslušnom kalendárnom mesiaci vykazovaného štvrťroka (napr. doplatky miezd za mesiac november 2009, vyplatené po 31. januári roku 2010, kedy zamestnávateľ vyberal preddavky na daň z úhrnu zdaniteľnej mzdy),
– opravu už zrazených preddavkov na daň, ktoré sa týkajú bežného zdaňovacieho obdobia.

Neuvádza sa:
– úhrn súm nedoplatkov dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zrazil a neodviedol správcovi dane, o ktorý zvýšil odvod preddavkov na daň v príslušnom kalendárnom mesiaci vykazovaného štvrťroka. Tieto nedoplatky dane boli vyčíslené v časti I ročného hlásenia (riadok 9) pri výpočte splnenia odvodovej povinnosti zamestnávateľa voči správcovi dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobia,
– úhrnná suma, o ktorú boli naviac odvedené preddavky na daň a daň (preplatok dane) za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, o ktorú bol znížený odvod preddavkov za príslušné kalendárne mesiace vykazovaného štvrťroka. Tieto preplatky dane už boli vyčíslené v časti I ročného hlásenia (riadok 8) pri výpočte splnenia odvodovej povinnosti zamestnávateľa voči správcovi dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.
– suma vyčísleného preddavku na daň zo mzdy, ktorá sa v skutočnosti nevyplatila,
– oprava zrazených preddavkov na daň, resp. dane u zamestnanca, ktoré sa týkajú príjmov vyplatených v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach podľa § 40 zákona o dani z prijmov. Tieto opravy vykonané u jednotlivých zamestnancoch sa uvedú v riadku 3,
– nedoplatky, ktoré predpísal pri kontrole správca dane, vyrubený sankčný úrok, pokuty za správne delikty a pod.

Riadok 2 – uveďte sumu zrazených daňových nedoplatkov (+) a vrátených daňových preplatkov (–) z ročného zúčtovania preddavkov na daň (bez vplyvu daňového bonusu a zamestnaneckej prémie) za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, o ktoré bol zvýšený (znížený) odvod preddavkov na daň za príslušný kalendárny mesiac vykazovaného štvrťroka.
Ak je úhrn daňových nedoplatkov vyšší ako úhrn daňových preplatkov, uvádza sa znamienko +.
Ak je úhrn daňových preplatkov vyšší ako úhrn daňových nedoplatkov, uvádza sa znamienko –.

O vrátený rozdiel (preplatok) z ročného zúčtovania sa zníži odvod preddavkov na daň najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo, avšak len do výšky sumy uvedenej v riadku 1, upravenej (zvýšenej) o nedoplatky z ročného zúčtovania (riadok 2), resp. o kladný rozdiel súm v riadku 3.
Ak nie je možné znížiť odvod preddavkov na daň o preplatok z ročného zúčtovania, zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, požiada o jeho vrátenie miestne príslušného správcu dane (daňový úrad) podľa § 40 ods. 8 zákona o dani z prijmov. Správcom dane vrátený preplatok na dani z vykonaného ročného zúčtovania sa v prehľade neuvádza.

Riadok 3 – uveďte rozdiel súm zrazených daňových nedoplatkov (+) a vrátených daňových preplatkov (–) zistených u zamestnanca za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.
Ak je úhrn daňových nedoplatkov vyšší ako úhrn daňových preplatkov, uvádza sa znamienko +.
Ak je úhrn daňových preplatkov vyšší ako úhrn daňových nedoplatkov, uvádza sa znamienko –.

Ide o prípadné opravy už zrazených alebo vybratých a odvedených preddavkov na daň a dane vyberanej zrážkou podľa § 43 zákona o dani z prijmov v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach u zamestnanca. Oprava sa vykoná v jednotlivých mesiacoch vykazovaného štvrťroka príslušného zdaňovacieho obdobia, v ktorých bola skutočne vykonaná (napr. oprava chybne vykonaného ročného zúčtovania v kalendárnom roku 2009 sa vykoná v kalendárnom roku 2010).

Riadok 4 – uveďte úhrn riadkov 1 až 3, čo predstavuje daňovú povinnosť zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, upravenú o daňové preplatky a daňové nedoplatky, nezníženú resp. nezvýšenú o daňový bonus a zamestnaneckú prémiu.

Riadok 5 – uveďte:
– úhrnnú sumu priznaného a vyplateného daňového bonusu za príslušný kalendárny mesiac vykazovaného štvrťroka všetkým oprávneným zamestnancom,
– úhrnnú sumu priznaného a vyplateného daňového bonusu, ktorú si zamestnanec uplatnil dodatočne pri ročnom zúčtovaní za predchádzajúce zdaňovacie obdobie,
– úhrnnú sumu opráv v prípade priznania a vyplatenia vyššej alebo nižšej sumy daňového bonusu v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, resp. v bežnom zdaňovacom období.

Suma daňového bonusu sa uvádza najviac do výšky sumy uvedenej v riadku 4. Ak úhrnná suma vyplateného daňového bonusu v riadku 5 je vyššia ako suma uvedená v riadku 4, táto suma rozdielu daňového bonusu sa uvedie na riadku 10 prehľadu a následne sa zníži suma dane vybranej zrážkou z riadku 9. Ak aj po tomto postupe zostane rozdiel na daňovom bonuse, tento rozdiel zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vyplatí z vlastných prostriedkov. V tomto prípade zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, môže znižovať sumu odvodu preddavkov na daň (dane) a dane vyberanej zrážkou podľa § 43 zákona o dani z prijmov v nasledujúcich mesiacoch alebo požiada miestne príslušného správcu dane (daňový úrad) o poukázanie sumy vo výške takto vypočítaného rozdielu (§ 35 ods. 7 zákona o dani z prijmov) vyplnením žiadosti v IV. časti prehľadu.

Riadok 6 – uveďte úhrnnú sumu priznanej a vyplatenej zamestnaneckej prémie, o ktorú zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, znižuje (zvyšuje) sumu odvodu preddavkov na daň vrátane vykonaných opráv. Suma zamestnaneckej prémie sa uvádza najviac do výšky sumy uvedenej v riadku 4, zníženej o riadok 5. Ak úhrnná suma vyplatenej zamestnaneckej prémie a vybranej zamestnaneckej prémie v riadku 6 je vyššia ako suma uvedená v riadku 4 znížená o riadok 5, táto suma rozdielu zamestnaneckej prémie sa uvedie na riadku 11 prehľadu a následne sa zníži suma dane vybranej zrážkou z riadku 9 znížená o sumu z riadku 10. Ak aj po tomto postupe zostane rozdiel na zamestnaneckej prémii, tento rozdiel zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vyplatí z vlastných prostriedkov. V tomto prípade zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, môže znižovať sumu odvodu preddavkov na daň (dane) a dane vyberanej zrážkou podľa § 43 zákona o dani z prijmov v nasledujúcich mesiacoch alebo požiada miestne príslušného správcu dane o poukázanie sumy vo výške takto vypočítaného rozdielu vyplnením žiadosti v V. časti prehľadu.

Riadok 7 – uveďte odvodovú povinnosť preddavkov zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, zníženú resp. zvýšenú o daňový bonus a zamestnaneckú prémiu.

Riadok 8
Dátum –
uveďte skutočný dátum odvodu preddavkov na daň v príslušných kalendárnych mesiacoch vykazovaného štvrťroka. Ak sa vykonali odvody vo viacerých termínoch, uvedie sa dátum posledného odvodu za príslušné obdobie.
Suma – uveďte skutočne odvedenú sumu preddavkov na daň za príslušné mesiace vykazovaného štvrťroka.

II. časť – Daň vyberaná zrážkou

Riadok 9 – uveďte úhrnnú sumu dane vybranej zrážkou z príjmov zo závislej činnosti podľa § 43 zákona o dani z prijimov, vrátane opráv už vykonaných zrážok dane vyberanej zrážkou z týchto príjmov podľa § 43 zákona o dani z prijmov, ktoré sa týkajú bežného zdaňovacieho obdobia, v príslušnom kalendárnom mesiaci vykazovaného štvrťroka. Napríklad, ak zrážka dane podľa § 43 zákona o dani z prijmov bola vykonaná 10.02.2009, uvedie sa v stĺpci „február“ dátum 10.02.2010 neuvádza sa daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 3 pism. I) zákona o dani z prijimov.

Riadok 10 – uveďte úhrnnú sumu vyplateného daňového bonusu, o ktorú sa znižuje úhrnná suma dane vybranej zrážkou z príjmov zo závislej činnosti podľa § 43 zákona o dani z prijmov, o ktorú nebola znížená suma z riadku 4. Suma daňového bonusu sa uvádza najviac do výšky sumy uvedenej v riadku 9.

Riadok 11 – uveďte úhrnnú sumu vyplatenej zamestnaneckej prémie, o ktorú sa znižuje úhrnná suma dane vybranej zrážkou z príjmov zo závislej činnosti podľa § 43 zákona o dani z prijmov, o ktorú nebola znížená suma z riadku 4. Suma zamestnaneckej prémie sa uvádza najviac do výšky sumy uvedenej v riadku 9 zníženej o sumu z riadku 10.

Riadok 12 – uveďte odvodovú povinnosť dane vyberanej zrážkou.

Riadok 13
Dátum –
uveďte skutočný dátum odvodu dane vybranej zrážkou podľa § 43 zákona o dani z prijmov v príslušných mesiacoch vykazovaného štvrťroka. Ak sa vykonali odvody vo viacerých termínoch, uvedie sa dátum posledného odvodu v príslušnom kalendárnom mesiaci vykazovaného štvrťroka.
Suma – uveďte skutočne odvedenú sumu dane vybranej zrážkou podľa § 43 zákona o dani z prijmov v príslušnom kalendárnom mesiaci vykazovaného štvrťroka.

III. časť – Rekapitulácia

Riadok A – uveďte úhrnnú sumu daňového bonusu pre oprávnených zamestnancov, vyplatenú z úhrnnej sumy preddavkov na daň (dane), dane vybranej zrážkou podľa § 43 zákona o dani z prijmov a z vlastných prostriedkov zamestnávateľa.

Riadok B – uveďte úhrnnú sumu daňového bonusu pre oprávnených zamestnancov, vyplatenú z úhrnu zrazených preddavkov na daň (dane) a dane vybranej zrážkou podľa § 43 zákona o dani z prijmov.

Riadok C – uveďte úhrnnú sumu daňového bonusu pre oprávnených zamestnancov, vyplatenú z vlastných prostriedkov zamestnávateľa v prípade, ak úhrnná suma preddavkov na daň (dane) a dane vybranej zrážkou podľa § 43 zákona o dani z prijmov, zrazená všetkým zamestnancom je nižšia, ako úhrnná suma daňového bonusu pre oprávnených zamestnancov. Zamestnávateľ je podľa § 35 ods. 7 zákona o dani z prijimov povinný vzniknutý rozdiel vyplatiť zamestnancom zo svojich prostriedkov.

Riadok D – uveďte úhrnnú sumu rozdielu daňového bonusu pre oprávnených zamestnancov, vyplateného z prostriedkov zamestnávateľa, o ktorú si nemohol zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, znížiť odvod preddavkov na daň (dane) a dane vybranej zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov za kalendárne mesiace vykazovaného štvrťroka.
V prípade, že zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, nebude o tento rozdiel daňového bonusu znižovať odvod preddavkov na daň (dane) a dane vyberanej zrážkou podľa § 43 zákona o dani z prijimov v nasledujúcich kalendárnych mesiacoch (štvrťrokoch) do konca príslušného kalendárneho roka, požiada miestne príslušného správcu dane (daňový úrad) o poukázanie tejto sumy podaním žiadosti, uvedenej v IV. časti prehľadu.

Riadok E – uvádza sa úhrnná suma zamestnaneckej prémie oprávneným zamestnancom z úhrnnej sumy preddavkov na daň (dane), dane vybranej zrážkou z príjmov zo závislej činnosti podľa § 43 zákona o dani z prijimov a z vlastných prostriedkov zamestnávateľa.

Riadok F – uvádza sa úhrnná suma zamestnaneckej prémie, vyplatená z úhrnu zrazených preddavkov na daň (dane) a dane vybranej zrážkou z príjmov zo závislej činnosti podľa § 43 zákona o dani z prijimov.

Riadok G – uvádza sa úhrnná suma zamestnaneckej prémie, vyplatená z vlastných prostriedkov zamestnávateľa, o ktorú si nemohol zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, znížiť odvod preddavkov na daň (dane) a dane vybranej zrážkou z príjmov zo závislej činnosti podľa § 43 zákona o dani z prijimov za kalendárne mesiace vykazovaného štvrťroka.

Riadok H – uvádza sa úhrnná suma rozdielu zamestnaneckej prémie pre oprávnených zamestnancov, vyplatená z prostriedkov zamestnávateľa, o ktorú si nemohol zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, znížiť odvod preddavkov na daň (dane) a dane vybranej zrážkou z príjmov zo závislej činnosti podľa § 43 zákona o dani z prijimov za kalendárne mesiace vykazovaného štvrťroka.
V prípade, že zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, nebude o tento rozdiel zamestnaneckej prémie znižovať odvod preddavkov na daň (dane) a dane vyberanej zrážkou z príjmov zo závislej činnosti podľa § 43 zákona o dani z prijimov v nasledujúcich kalendárnych mesiacoch (štvrťrokoch) do konca príslušného kalendárneho roka, požiada miestne príslušného správcu dane (daňový úrad) o poukázanie tejto sumy podaním žiadosti, uvedenej v V. časti prehľadu.

IV. a V. časť – Žiadosti

Žiadosť o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu – vyplní sa podľa predtlače. Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo.

Žiadosť o poukázanie sumy rozdielu zamestnaneckej prémie – vyplní sa podľa predtlače. Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo.

Potvrdenie o podaní prehľadu správca dane potvrdí v prípade, ak bol doručený osobne. Ak bol prehľad podaný poštou alebo elektronicky, správca dane potvrdenie o podaní prehľadu nepotvrdzuje.

 

 

 

 

 

Copyright © 2010 Monostav všetky práva vyhradené,Richard Kotrbčík

Tvorba webu zdarmaWebnode