Daňové formuláre

Adobe Reader 9

Na stiahnutie

Súhrnný výkaz k DPH

SÚHRNNÝ VÝKAZ
Číslo
podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Záznamy daňového úradu
Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY
Dátum
. . 2 0
Vyhlasujem, že uvedené údaje sú
správne a úplné.
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty
S K
Názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby
Celková hodnota tovarov a služieb v príslušnom Počet 2. strán
kalendárnom mesiaci alebo štvrťroku (v eurách)
dodatočný
Podpis osoby podávajúcej súhrnný výkaz alebo osoby oprávnenej
konať za osobu podávajúcu súhrnný výkaz
Strana 1
SVDPHv10_1
Ministerstvo financií SR / DPH 02 - 2010
Meno a priezvisko osoby, ktorá je oprávnená konať za osobu podávajúcu súhrnný výkaz Číslo telefónu
0 /
Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne, nepoužívajú sa
čiarky, bodky a pomlčky.
Rok
Obdobie
Mesiac Štvrťrok
(01 - 12) (1 - 4)
2 0
Kód štátu Identifikačné číslo pre daň nadobúdateľa tovaru alebo
príjemcu služby pridelené v inom členskom štáte
Hodnota tovarov a služieb
(v eurách)
Kód
1 alebo 2
1)
Strana / S K
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty
Strana 2

Copyright © 2010 Monostav všetky práva vyhradené,Richard Kotrbčík

Tvorba webu zdarmaWebnode