Žaloba o plnenIE Z POISTNÉJ ZMLUVY POISTENIA STAVBY POŠKODENÉJ ZOSUVOM PôDY (§ 806 A § 797 oz)

Poistenie majetku je rámcovo vymedzené v ustanoveniach § 806 až § 815 OZ, ktoré konkretizujú všeobecné poistné podmienky a zmluvné dojednania konkrétnej poistnej zmluvy.

Z poistenia majetku má poistený právo, aby mu bolo poskytnuté plnenie vo výške určenej podľa poistných podmienok, ak sa poistná udalosť týka veci, na ktorú sa poistenie vzťahuje.

Ak je tá istá vec poistená pre rovnaký prípad u viacerých poistiteľov a ak prevyšuje úhrn poistných súm poistnú hodnotu veci alebo ak prevyšuje úhrn súm, ktoré by z uza­vretých poistných zmlúv z tej istej udalosti poistitelia boli povinní plniť (tzv. viacnásobné poistenie), je každý z poistiteľov povinný poskytnúť plnenie do výšky hodnoty veci alebo dohodnutej poistnej sumy len v pomere sumy, ktorú by bol povinný plniť podľa svojej zmluvy, k sumám, ktoré by boli úhrnom povinní plniť všetci poistitelia.

Pokiaľ je vec poistená pre tú istú dobu zároveň iným poistením proti jednotlivým osobitným nebezpečenstvám, poskytne poistiteľ plnenie z poistnej udalosti spôsobenej takým osobitným nebezpečenstvom – ak má vôbec povinnosť nahradiť škodu – pokiaľ poistený nemohol dosiahnuť plnenie z poistenia pre prípad takého osobitného nebezpečenstva.

Poistený je povinný dbať, aby poistná udalosť nenastala; najmä nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú mu právnymi predpismi uložené alebo ktoré vzal na seba poistnou zmluvou.

Ak poistený vedome alebo následkom požitia alkoholu alebo návykových látok porušil uvedené povinnosti a toto porušenie podstatne prispelo ku vzniku poistnej udalosti alebo k väčšiemu rozsahu jej následkov, je poistiteľ oprávnený plnenie z poistnej zmluvy primerane znížiť. To isté platí, ak porušil tieto povinnosti vedome alebo následkom požitia alkoholu alebo návykových látok ten, kto s poisteným žije v spoločnej domácnosti.

Poistenie majetku zaniká zmenou v osobe vlastníka poistenej veci, ak poistné podmienky neurčujú inak.

Poistenie sa môže vzťahovať na majetok iného než toho, kto poistnú zmluvu s poistiteľom uzavrel. Poistné podmienky určujú, kedy v tomto prípade nevzniká právo na plnenie z poistnej udalosti poistenému, ale inej osobe.

Ak fyzická osoba zomrie alebo ak zanikne právnická osoba, ktorá dojednala poistenie vzťahujúce a na majetok inej osoby, vstupuje táto osoba do poistenia namiesto toho, kto s poistiteľom poistnú zmluvu uzavrel.

Bližšie podrobnosti k poistnej zmluve pozri v komentári k vzoru Źaloba o plnenie z poistnej zmluvy ( § 788,§ 797 a § 822)

pozn. redakcie:§ 806 a § 797 OZ.

 

 

 

 

Copyright © 2010 Monostav všetky práva vyhradené,Richard Kotrbčík

Tvorba webu zdarmaWebnode