Znižovanie počtu zamestnancov

Najjednoduchšie je pre zamestnávateľa rozviazať zmluvy so živnostníkmi a dohody so zamestnancami pracujúcimi na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o pracovnej činnosti). Pri jednostrannom vypovedaní dohody je výpovedná doba 15 dní.

So zamestnancami v pracovnom pomere môže rozviazať zmluvný vzťah (ZP § 59 – § 76):

a) Dohodou - na dohode o rozviazaní pracovného pomeru sa musia dohodnúť obe zmluvné strany (zamestnávateľ i zamestnanec), pracovná zmluva sa skončí k dohodnutému dátumu (ZP § 60).

b) Výpoveďou – ide o jednostranné ukončenie pracovného pomeru, pričom ak zamestnávateľ dá výpoveď zamestnancovi, ten má nárok na výpovednú dobu (ZP § 62) a vo vybraných prípadoch i na odstupné (ZP § 76).

c) Okamžitým skončením – zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer len výnimočne a to iba zo dôvodov uvedených v zákone (ZP § 68)

d) Skončením v skúšobnej dobe – zamestnávateľ smie ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe i bez uvedenia dôvodu, pričom oznámenie o tom by sa málo zamestnancovi doručiť tri dni pred skočením pracovného pomeru (ZP § 72).

Zamestnávateľ nemôže dať výpoveď zamestnancom v ochrannej dobe (napr. počas práceneschopnosti, materskéj a rodičovskej dovolenky) (ZP § 64). Existujú však výnimočné situácie (napr. ak sa zrušuje zamestnávateľ alebo jeho časť) kedy zákaz výpovede neplatí (ZP § 64 ods. 3).

Copyright © 2010 Monostav všetky práva vyhradené,Richard Kotrbčík

Tvorba webu zdarmaWebnode