Zákon o podpore obnovyteľných zdrojov energie a vysoko účinnéj kombinovanéj výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov


ZÁKON  309


z 19. júna 2009
o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a) spôsob podpory a podmienky podpory výroby
1. elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
2. elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
3. biometánu,
b) práva a povinnosti výrobcov
1. elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
2. elektriny kombinovanou výrobou,
3. elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
4. biometánu,
c) práva a povinnosti ďalších účastníkov trhu s elektrinou
a plynom.
§ 2
Základné pojmy
(1) Pri podpore obnoviteľných zdrojov energie sa na
účely tohto zákona rozumie
a) obnoviteľným zdrojom energie nefosílny zdroj energie,
ktorého energetický potenciál sa trvalo obnovuje
prírodnými procesmi alebo činnosťou ľudí, a ide
o tieto zdroje:
1. vodná energia,
2. slnečná energia,
3. veterná energia,
4. geotermálna energia,
5. biomasa vrátane všetkých produktov jej spracovania,
6. bioplyn, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových
vôd,
7. biometán,
b) elektrinou z obnoviteľných zdrojov energie elektrina
vyrobená v zariadení na výrobu elektriny1) využívajúcom
iba obnoviteľné zdroje energie alebo elektrina,
ktorá zodpovedá podielu obnoviteľných zdrojov
energie v zariadení na výrobu elektriny; za elektrinu
z obnoviteľných zdrojov energie sa nepovažuje elektrina
vyrobená v prečerpávacej vodnej elektrárni,
c) výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
výrobca elektriny,2) ktorý vyrába elektrinu z obnoviteľných
zdrojov energie,
d) biomasou biologicky rozložiteľná zložka výrobku,
zvyšku rastlinných látok a živočíšnych látok z poľnohospodárstva,
lesníctva, biologicky rozložiteľná
zložka komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľná
zložka priemyselného odpadu vrátane lúhu zo
spracovania dreva,
e) bioplynom plyn určený na energetické využitie, vznikajúci
z biomasy fermentáciou,
f) biometánom upravený bioplyn, ktorý má technické
parametre porovnateľné s technickými parametrami
zemného plynu.
(2) Pri podpore vysoko účinnej kombinovanej výroby
sa na účely tohto zákona rozumie
a) technológiou kombinovanej výroby
1. spaľovacia turbína s kombinovaným cyklom,
2. protitlaková parná turbína,
3. kondenzačná parná turbína s odberom pary,
4. spaľovacia turbína s regeneráciou tepla,
5. spaľovací motor,
6. mikroturbína,
7. Stirlingov motor,
8. palivový článok,
9. Rankinove organické cykly alebo
10. iný typ technológie, prostredníctvom ktorej je zabezpečená
kombinovaná výroba,
b) kombinovanou výrobou technologický proces, pri
ktorom súčasne prebieha výroba
1. elektriny a tepla,
2. mechanickej energie a tepla,
3. mechanickej energie, tepla a elektriny,
c) elektrinou vyrobenou kombinovanou výrobou elektrina
vyrobená v procese kombinovanej výroby v zariadení
na kombinovanú výrobu,
d) zariadením na kombinovanú výrobu zariadenie, ktoré
v technologickej časti používa technológiu kombinovanej
výroby,
e) využiteľným teplom teplo vyrobené kombinovanou
výrobou, určené na uspokojenie ekonomicky zdôvodneného
dopytu po teple alebo po chlade,
f) ekonomicky zdôvodneným dopytom dopyt, ktorý neprekračuje
potreby tepla alebo chladu a ktorý by bol
uspokojený za podmienok hospodárskej súťaže inými
procesmi, ako je kombinovaná výroba,
g) kombinovanou výrobou veľmi malých výkonov kombinovaná
výroba v zariadení na kombinovanú výro-
Strana 2234 Zbierka zákonov č. 309/2009 Čiastka 110
1) § 2 písm. b) bod 2 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) § 2 písm. b) bod 1 zákona č. 656/2004 Z. z.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
bu s inštalovaným elektrickým výkonom zariadenia
menším ako 50 kW,
h) kombinovanou výrobou malých výkonov kombinovaná
výroba v zariadení na kombinovanú výrobu
s inštalovaným elektrickým výkonom zariadenia od
50 kW vrátane do 1 MW,
i) kombinovanou výrobou veľkých výkonov kombinovaná
výroba v zariadení na kombinovanú výrobu
s inštalovaným elektrickým výkonom zariadenia od
1 MW vrátane,
j) vysoko účinnou kombinovanou výrobou kombinovaná
výroba
1. veľmi malých výkonov,
2. malých výkonov, pri ktorej v porovnaní so samostatnou
výrobou tepla a samostatnou výrobou
elektriny vzniká úspora primárnej energie,
3. veľkých výkonov, pri ktorej v porovnaní so samostatnou
výrobou tepla a samostatnou výrobou
elektriny vzniká úspora primárnej energie vo výške
najmenej 10 %,
k) výhrevnosťou paliva dolná výhrevnosť paliva,
l) celkovou účinnosťou kombinovanej výroby ročný
súčet množstva elektriny, tepla a mechanickej energie
vyrobenej kombinovanou výrobou delený súčinom
výhrevnosti paliva a množstva paliva spotrebovaného
na ich výrobu,
m) ukazovateľom kombinovanej výroby pomer množstva
elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou
k množstvu využiteľného tepla; určuje sa pre nominálne
parametre zariadenia na kombinovanú výrobu.
(3) Na účely tohto zákona sa všeobecne rozumie
a) technologickou vlastnou spotrebou elektriny spotreba
elektriny v zariadení výrobcu elektriny,
b) elektrinou pre vlastné využitie elektrina, ktorá je využitá
výrobcom elektriny vrátane technologickej
vlastnej spotreby elektriny,
c) zariadením výrobcu elektriny jedno zariadenie alebo
skupina zariadení, ktoré sú v spoločnom mieste pripojené
priamo alebo cez transformátor na priame vedenie,
do distribučnej sústavy alebo do prenosovej
sústavy a slúžia na výrobu elektriny z obnoviteľných
zdrojov energie alebo na výrobu elektriny kombinovanou
výrobou,
d) celkovým inštalovaným výkonom celkový inštalovaný
elektrický výkon zariadenia výrobcu elektriny,
e) časom uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do
prevádzky dátum, kedy bolo zariadenie výrobcu
elektriny uvedené do skúšobnej prevádzky,3)
f) spotrebou elektriny množstvo elektriny určené súčtom
výroby elektriny na území Slovenskej republiky,
vrátane technologickej vlastnej spotreby, a dovozu
elektriny, od ktorého sa odráta vývoz elektriny.
§ 3
Spôsob podpory a podmienky podpory
(1) Podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
energie a podpora výroby elektriny vysoko účinnou
kombinovanou výrobou sa zabezpečuje
a) prednostným
1. pripojením zariadenia na výrobu elektriny1) do regionálnej
distribučnej sústavy,4)
2. prístupom do sústavy,5)
3. prenosom elektriny, distribúciou elektriny a dodávkou
elektriny,6)
b) odberom elektriny prevádzkovateľom regionálnej
distribučnej sústavy, do ktorej je zariadenie výrobcu
elektriny pripojené priamo alebo prostredníctvom
miestnej distribučnej sústavy7) za cenu elektriny na
straty,
c) doplatkom,
d) prevzatím zodpovednosti za odchýlku8) prevádzkovateľom
regionálnej distribučnej sústavy.
(2) Podpora podľa odseku 1 písm. a) sa vzťahuje na
zariadenia výrobcu elektriny bez ohľadu na ich výkon.
(3) Podpora podľa odseku 1 písm. b) a c) sa vzťahuje
na zariadenia výrobcu elektriny
a) s celkovým inštalovaným výkonom do 125 MW,
b) s celkovým inštalovaným výkonom do 200 MW, ak je
elektrina vyrábaná vysoko účinnou kombinovanou
výrobou a energetický podiel obnoviteľných zdrojov
energie v palive je vyšší ako 20 %.
(4) Podpora podľa odseku 1 písm. c) sa vzťahuje na
a) všetku elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov
energie v zariadení výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným
výkonom do 10 MW vrátane,
b) všetku elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou
výrobou v zariadení na kombinovanú výrobu
s celkovým inštalovaným výkonom do 10MWvrátane,
c) elektrinu zodpovedajúcu pomernému množstvu celkovej
vyrobenej elektriny v zariadení výrobcu elektriny
s celkovým inštalovaným výkonom nad 10MW,
pričom pomer sa počíta ako podiel 10 MW k celkovému
inštalovanému výkonu,
d) celú výrobu elektriny v zariadení výrobcu elektriny
využívajúcom ako zdroj veternú energiu s celkovým
inštalovaným výkonom do 15 MW vrátane,
e) elektrinu zodpovedajúcu pomernému množstvu celkovej
vyrobenej elektriny v zariadení výrobcu elektriny
využívajúcom ako zdroj veternú energiu s celkovým
inštalovaným výkonom nad 15 MW, pričom
pomer sa počíta ako podiel 15 MW k celkovému inštalovanému
výkonu,
f) všetku elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou
výrobou s celkovým inštalovaným výkonom
nad 10 MW, ak podiel tepla dodaného na technologické
účely je najviac 40%z využiteľného tepla,
Čiastka 110 Zbierka zákonov č. 309/2009 Strana 2235
3) § 84 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
4) § 2 písm. b) bod 36 zákona č. 656/2004 Z. z.
5) § 2 písm. a) bod 22 zákona č. 656/2004 Z. z.
6) § 2 písm. b) bod 18 zákona č. 656/2004 Z. z.
7) § 2 písm. b) bod 37 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8) § 2 písm. b) bod 29 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
g) všetku elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie vyrobenú
kombinovanou výrobou s celkovým inštalovaným
výkonom nad 10 MW, ak podiel obnoviteľných
zdrojov energie v palive je vyšší ako 20 %
a podiel tepla dodaného na technologické účely je
najviac 40 % z využiteľného tepla.
(5) Podpora podľa odseku 1 písm. d) sa vzťahuje na
zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným
výkonom menej ako 4 MW.
(6) Podpora podľa odseku 1 písm. b), c) a d) sa vzťahuje
na zariadenia výrobcu elektriny po dobu 15 rokov od
roku uvedenia zariadenia do prevádzky alebo od roku
rekonštrukcie alebo modernizácie9) technologickej časti
zariadenia výrobcu elektriny. Podpora podľa odseku
1 písm. b) a d) sa vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny
s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW po
celú dobu životnosti zariadenia výrobcu elektriny.
(7) Podpora podľa odseku 1 písm. c) sa vzťahuje na
zariadenie výrobcu elektriny spaľujúce alebo spoluspaľujúce
biomasu, ak elektrinu vyrába kombinovanou
výrobou a ak biomasa spĺňa požiadavky a parametre
kvality.
§ 4
Práva a povinnosti výrobcu elektriny
(1) Výrobca elektriny, ktorý spĺňa podmienky na získanie
podpory podľa § 3 (ďalej len „výrobca elektriny
s právom na podporu“), má právo na
a) prednostné pripojenie do distribučnej sústavy,
prednostný prenos elektriny, prednostnú distribúciu
elektriny a prednostnú dodávku elektriny, ak zariadenie
na výrobu elektriny spĺňa technické podmienky
prevádzkovateľa sústavy podľa osobitného
predpisu10) a neohrozí bezpečnosť a spoľahlivosť
prevádzky sústavy; prednostný prenos elektriny sa
nevzťahuje na prenos elektriny spojovacím vedením,
11)
b) odber elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. b) vyrobenej
z obnoviteľných zdrojov energie alebo vysoko účinnou
kombinovanou výrobou, ktorú dodal za kalendárny
mesiac prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej
sústavy alebo subjektom povereným
prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy,
na základe zmluvy o dodávke elektriny,
c) doplatok podľa § 3 ods. 1 písm. c) na základe účtovného
dokladu vystaveného prevádzkovateľovi regionálnej
distribučnej sústavy na skutočné množstvo
elektriny vyrobenej za kalendárny mesiac z obnoviteľných
zdrojov energie alebo elektriny vyrobenej vysoko
účinnou kombinovanou výrobou, zníženej
o technologickú vlastnú spotrebu elektriny, upravenej
podľa § 3 ods. 4, aj v tom prípade, že si právo na
odber elektriny podľa písmena b) neuplatňuje,
d) odber elektriny prevádzkovateľom regionálnej distribučnej
sústavy, do ktorej je zariadenie výrobcu
elektriny pripojené priamo alebo prostredníctvom
miestnej distribučnej sústavy, za cenu elektriny na
straty v období
1. odo dňa uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do
prevádzky do konca kalendárneho roka, ak toto
zariadenie uviedol do prevádzky v danom kalendárnom
roku alebo
2. do 31. marca, ak od roku uvedenia zariadenia na
kombinovanú výrobu do prevádzky alebo od roku
rekonštrukcie alebo modernizácie9) technologickej
časti takéhoto zariadenia uplynulo najviac 15
rokov.
(2) Výrobca elektriny s právom na podporu je povinný
a) predložiť prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej
sústavy potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných
zdrojov energie vydané na nasledujúci kalendárny
rok alebo potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej
vysoko účinnou kombinovanou výrobou
vydané za predchádzajúci kalendárny rok,
b) oznámiť prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej
sústavy, s ktorým má uzavretú zmluvu o dodávke
elektriny, predpokladanú charakteristiku svojej dodávky
v termínoch uvedených v prevádzkovom poriadku
prevádzkovateľa regionálnej distribučnej
sústavy, ak celkový inštalovaný výkon zariadenia je
väčší ako 1 MW,
c) oznámiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej
len „úrad“) a prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej
sústavy uplatnenie podpory podľa § 3 ods. 1
písm. b) a c), vrátane predpokladaného množstva
dodanej elektriny, vždy k 15. augustu na nasledujúci
kalendárny rok; pri zariadeniach výrobcu elektriny
uvedených do prevádzky po 15. auguste je výrobca
elektriny povinný informovať prevádzkovateľa
regionálnej distribučnej sústavy o využití práva podľa
odseku 1 najneskôr 30 dní pred uvedením zariadenia
výrobcu elektriny do prevádzky.
(3) Právo podľa odseku 1 písm. b) nemá výrobca elektriny
s právom na podporu, ktorý nesplní povinnosť
podľa odseku 2 písm. a) a b).
(4) Výrobca elektriny kombinovanou výrobou, ktorému
bolo vydané potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej
vysoko účinnou kombinovanou výrobou za predchádzajúci
kalendárny rok, si uplatňuje v roku vydania
tohto potvrdenia podporu podľa odseku 1 písm. b) a c).
Ak sa v nasledujúcom kalendárnom roku nepreukáže,
že vyrábal vysoko účinnou kombinovanou výrobou, je
povinný doplatok podľa odseku 1 písm. c) vrátiť prevádzkovateľovi
regionálnej distribučnej sústavy do 15.
apríla. Ak si neuplatnil právo na doplatok podľa odseku
1 písm. c) a na základe vydaného potvrdenia o pôvode
elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou
preukáže, že elektrinu vyrábal vysoko účinnou
kombinovanou výrobou, môže si na takto vyrobenú
elektrinu uplatniť do konca roka právo na doplatok
podľa odseku 1 písm. c).
(5) Výrobca elektriny kombinovanou výrobou je povinný
Strana 2236 Zbierka zákonov č. 309/2009 Čiastka 110
9) § 29 ods. 4 a 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
10) § 17 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2008 Z. z.
11) § 2 písm. b) bod 11 zákona č. 656/2004 Z. z.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
a) vykonávať mesačnú bilanciu výroby a dodávky elektriny,
výroby a dodávky tepla a využitie mechanickej
energie vyrobenej kombinovanou výrobou,
b) predložiť sumárne ročné údaje získané z mesačných
bilancií podľa písmena a) Ministerstvu hospodárstva
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
a úradu každoročne najneskôr do 25. januára za
predchádzajúci kalendárny rok.
(6) Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý si
uplatní podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) alebo c) a vyrába
elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie spoločne
s elektrinou z neobnoviteľných zdrojov energie, je
povinný zabezpečiť samostatné meranie vyrobenej
elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výpočet
vyrobeného množstva elektriny z obnoviteľných zdrojov
energie.
(7) Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý si
uplatní podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) a vyrába
elektrinu spoločným spaľovaním biomasy a neobnoviteľného
zdroja energie, eviduje a oznamuje úradu skutočné
nadobudnutie množstva a kvalitu biomasy a jej
skutočné využitie na účely výroby elektriny.
(8) Výrobca elektriny kombinovanou výrobou bez
ohľadu na rok uvedenia zariadenia do prevádzky s celkovým
inštalovaným výkonom zariadenia do 125
MW, ktorý predloží prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej
sústavy potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných
zdrojov energie, má právo na doplatok v rovnakej
sume ako je doplatok výrobcu elektriny
vyrobenej z bioplynu. Doplatok sa vzťahuje na množstvo
elektriny, ktorá bola vyrobená z biometánu, ak zariadenie
na výrobu bioplynu nie je staršie ako 15 rokov.
Na množstvo elektriny vyrobenej z biometánu sa nevzťahuje
obmedzenie podľa § 3 ods. 4.
(9) Výrobca elektriny podľa odseku 8 si právo na doplatok
za zvyšnú časť elektriny, ktorá nebola vyrobená
z biometánu a ktorá nepresiahne množstvo elektriny,
na ktorú sa vzťahuje podpora podľa § 3 ods. 4, môže
uplatniť len po dobu 15 rokov od roku uvedenia zariadenia
na výrobu elektriny do prevádzky alebo od roku
rekonštrukcie alebo modernizácie9) technologickej časti
takéhoto zariadenia.
(10) Výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý si
uplatňuje podporu podľa § 3 ods. 1 písm. b) a podporu
podľa § 3 ods. 4 písm. a), b), f) alebo g) je povinný dodať
celý objem vyrobenej elektriny len prevádzkovateľovi
regionálnej distribučnej sústavy u ktorého si uplatňuje
podporu, okrem regulačnej elektriny dodanej pre potreby
prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
§ 5
Práva a povinnosti prevádzkovateľa sústavy
(1) Náklady vzniknuté prevádzkovateľovi regionálnej
distribučnej sústavy poskytnutím podpory podľa § 3
ods. 1 písm. b) a c) zohľadní úrad v konaní o cenovej regulácii.
12)
(2) Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je povinný po
úhrade ceny za pripojenie do distribučnej sústavy
prednostne pripojiť zariadenie výrobcu elektriny do
distribučnej sústavy, ak takéto zariadenie spĺňa technické
podmienky10) a obchodné podmienky pripojenia
do sústavy tak, aby bola zachovaná bezpečnosť, spoľahlivosť
a stabilita prevádzky sústavy.
(3) Zariadenie výrobcu elektriny sa do distribučnej
sústavy pripojí, ak distribučná sústava je technicky
spôsobilá na pripojenie, je najbližšie k miestu, kde sa
nachádza zariadenie na výrobu elektriny a iná sústava
nevykazuje technicky a ekonomicky lepšie miesto pripojenia.
Distribučná sústava sa považuje za technicky
spôsobilú aj vtedy, keď je odber elektriny bez ujmy
prednosti podľa odseku 2 možný až ekonomicky výhodným
rozšírením sústavy; v takomto prípade prevádzkovateľ
distribučnej sústavy na požiadanie výrobcu elektriny
je povinný sústavu rozšíriť.
(4) Ak výstavba zariadenia vyžaduje osvedčenie podľa
osobitného predpisu,13) je prevádzkovateľ distribučnej
sústavy povinný rozšíriť distribučnú sústavu len vtedy,
ak sa mu predloží príslušné osvedčenie. Povinnosť na
rozšírenie distribučnej sústavy sa vzťahuje aj na všetky
technické zariadenia potrebné na prevádzku distribučnej
sústavy.
(5) Náklady na pripojenie podľa odseku 2 a náklady
na rozšírenie distribučnej sústavy podľa odseku 3 znáša
výrobca elektriny a prevádzkovateľ distribučnej sústavy.
(6) Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy
a) je povinný uzatvoriť s výrobcom elektriny s právom
na podporu písomnú zmluvu o dodávke elektriny na
krytie strát vo svojej distribučnej sústave, ak o jej
uzatvorenie takýto výrobca elektriny požiadal; súčasťou
tejto zmluvy je aj prevzatie zodpovednosti za
odchýlku8) výrobcu elektriny s právom podpory
s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia menej
ako 4 MW,
b) je povinný odoberať všetku elektrinu, ktorú výrobca
elektriny s právom podpory dodal podľa § 4 ods. 1
písm. b) a d),
c) zodpovedá za odchýlku8) spojenú s pokrytím strát
v distribučnej sústave a vlastnou spotrebou elektriny;
odchýlku môže preniesť na iný subjekt.14)
(7) Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy
využíva elektrinu odobratú podľa odseku 6 písm. b) na
krytie strát. Ak okamžitý výkon odobratej elektriny presiahne
množstvo potrebné na krytie strát, má prevádzkovateľ
regionálnej distribučnej sústavy právo predať
túto elektrinu za trhovú cenu. Takýto predaj elektriny
sa nepovažuje za podnikanie v energetike a nevyžaduje
sa povolenie na dodávku elektriny podľa osobitného
predpisu.15)
Čiastka 110 Zbierka zákonov č. 309/2009 Strana 2237
12) § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
13) § 11 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14) § 24 ods. 1 písm. h) zákona č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2008 Z. z.
15) § 5 ods. 2 zákona č. 656/2004 Z. z.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
(8) Náklady vzniknuté odchýlkou8) súvisiace s odberom
elektriny podľa odseku 6 písm. b) sú oprávnenými
nákladmi prevádzkovateľa regionálnej distribučnej
sústavy pre výpočet regulovanej ceny za prístup do distribučnej
sústavy a za distribúciu elektriny.
(9) Odchýlka8) výrobcu elektriny z obnoviteľných
zdrojov energie z dôvodov prirodzenej povahy obnoviteľných
zdrojov energie nesmie byť dôvodom neplnenia
povinnosti prevádzkovateľa regionálnej distribučnej
sústavy podľa odseku 6 písm. b).
(10) Prevádzkové poriadky prevádzkovateľov distribučných
sústav obsahujú pre podporu výroby elektriny
z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou
kombinovanou výrobou
a) podmienky rozšírenia distribučnej sústavy podľa
odseku 4,
b) náležitosti zmluvy o dodávke elektriny podľa odseku
6 písm. a),
c) spôsob a termíny odovzdávania skutočne nameraných
údajov podľa § 4 ods. 1 písm. c),
d) spôsob uplatnenia podpory podľa § 3 ods. 1 písm. c).
(11) Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy
na základe potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných
zdrojov energie alebo potvrdenia o pôvode elektriny
vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou
za uplynulé obdobie uplatňuje u výrobcu elektriny rozdiel
vyplateného doplatku a doplatku, ktorý zodpovedá
množstvu elektriny podľa príslušného potvrdenia o pôvode
za uplynulé obdobie.
§ 6
Cena za elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov
energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou
(1) Pri stanovení ceny sa rozumie
a) cenou elektriny cena elektriny schválená alebo určená
úradom podľa osobitného predpisu12) pre elektrinu
vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie
alebo elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou
výrobou,
b) cenou elektriny na straty aritmetický priemer cien
elektriny na účely pokrytia strát všetkých prevádzkovateľov
regionálnych distribučných sústav; ceny
elektriny na účely pokrytia strát pre prevádzkovateľov
regionálnych distribučných sústav sú schválené
alebo určené úradom,
c) doplatkom rozdiel medzi cenou elektriny a cenou
elektriny na straty, ktorý uhrádza výrobcovi elektriny
z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobcovi
elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou
prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, do
ktorej je zariadenie výrobcu elektriny pripojené alebo
na vymedzenom území ktorého sa nachádza.
(2) Pri stanovení ceny elektriny úrad zohľadní
a) druh obnoviteľného zdroja energie,
b) použitú technológiu,
c) termín uvedenia zariadenia výrobcu elektriny do
prevádzky, prípadne termín rekonštrukcie a modernizácie
zariadenia výrobcu elektriny a
d) veľkosť inštalovaného výkonu zariadenia výrobcu
elektriny.
(3) Cena elektriny pre stanovenie doplatku podľa § 3
ods. 1 písm. c) v rokoch nasledujúcich po roku uvedenia
zariadenia výrobcu elektriny do prevádzky je rovnaká
ako v roku, v ktorom bolo zariadenie výrobcu elektriny
uvedené do prevádzky.
(4) Cenu elektriny podľa odseku 3 môže úrad zvýšiť
koeficientom jadrovej inflácie a koeficientom, ktorý
zohľadňuje použitú technológiu.
(5) Ak pri výstavbe zariadenia na výrobu elektriny1)
bola poskytnutá podpora z podporných programov financovaných
z prostriedkov štátneho rozpočtu, tak
cena elektriny sa znižuje nasledovne
a) v rozsahu do 30 % vrátane celkových obstarávacích
nákladov o 4 %,
b) v rozsahu do 40 % vrátane celkových obstarávacích
nákladov o 8 %,
c) v rozsahu do 50 % vrátane celkových obstarávacích
nákladov o 12 %,
d) v rozsahu viac ako 50%celkových obstarávacích nákladov
o 16 %.
(6) Cena elektriny určená úradom na nasledujúce obdobie,
ktoré nepresiahne tri roky, nesmie byť nižšia ako
90 % ceny platnej v období, v ktorom úrad cenu elektriny
stanovil.
§ 7
Potvrdenie o pôvode elektriny
z obnoviteľných zdrojov energie
(1) Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných
zdrojov energie preukazuje, že elektrina, na ktorú sa
potvrdenie vzťahuje, je vyrobená z obnoviteľných zdrojov
energie.
(2) Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných
zdrojov energie vydáva úrad výrobcovi elektriny z obnoviteľných
zdrojov energie na základe žiadosti. Žiadosť
obsahuje
a) pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo a meno
a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená
a priezviská členov štatutárneho orgánu a pri fyzickej
osobe-podnikateľovi obchodné meno a miesto
podnikania; ak bolo výrobcovi elektriny z obnoviteľných
zdrojov energie pridelené identifikačné číslo
uvedie aj to,
b) miesto, dátum uvedenia zariadenia do prevádzky
alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie
technologickej časti energetického zariadenia,
c) obdobie, na ktoré sa potvrdenie požaduje,
d) miesto, typ a inštalovaný výkon zariadenia a označenie
odberného miesta,
e) špecifikáciu obnoviteľného zdroja energie, z ktorého
je elektrina vyrobená,
f) v prípade výroby elektriny z bioplynu podiel vstupnej
biomasy použitej pri výrobe bioplynu dopestovanej
na ornej pôde,
g) percentuálne vyjadrená podpora zo štátneho rozpočtu
a jej výška,
h) špecifikáciu nákladov na výrobu elektriny a výšku
nákladov na výrobu jednej megawatthodiny.
(3) Prílohou žiadosti je
a) plán výroby elektriny v zariadení na výrobu elektriny
Strana 2238 Zbierka zákonov č. 309/2009 Čiastka 110
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
za obdobie, na ktoré sa požaduje potvrdenie o pôvode
elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
b) časový harmonogram plánovaných odstávok zariadenia.
(4) Podľa žiadosti vydáva úrad potvrdenie o pôvode
elektriny z obnoviteľných zdrojov energie za uplynulý
kalendárny rok alebo na nasledujúci kalendárny rok.
(5) Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných
zdrojov energie obsahuje
a) identifikačné údaje výrobcu elektriny z obnoviteľných
zdrojov energie, ktorému sa potvrdenie vydáva,
b) typ a inštalovaný výkon zariadenia,
c) dátum uvedenia zariadenia do prevádzky alebo rekonštrukcie
alebo modernizácie technologickej časti
energetického zariadenia,
d) špecifikáciu obnoviteľného zdroja energie, z ktorého
je elektrina vyrobená,
e) miesto výroby a množstvo elektriny vyrobenej z obnoviteľných
zdrojov energie za obdobie, na ktoré sa
potvrdenie vydáva,
f) výšku investičnej pomoci zo štátneho rozpočtu.
(6) Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných
zdrojov energie za uplynulý kalendárny rok vydá úrad,
ak elektrina bola vyrobená z obnoviteľných zdrojov
energie, a to v rozsahu skutočnej výroby elektriny s korekciou
množstva vyrobenej elektriny, na ktorú už bolo
za uvedené obdobie potvrdenie vydané.
(7) Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných
zdrojov energie na nasledujúci kalendárny rok vydá
úrad, ak
a) výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
odovzdal údaje o skutočnej výrobe elektriny za predchádzajúci
kalendárny rok,
b) elektrina vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie
zodpovedá očakávaným možnostiam zariadenia
uvedenej v žiadosti.
(8) Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných
zdrojov energie úrad vydá aj výrobcovi elektriny vysoko
účinnou kombinovanou výrobou, ak predloží potvrdenie
o množstve biometánu.
(9) Potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných
zdrojov energie vydá úrad výrobcovi elektriny z obnoviteľných
zdrojov energie v lehote do 30 dní po doručení
úplnej žiadosti a preukázaní splnenia podmienok podľa
odseku 7. Ak žiadosť o vydanie potvrdenia nie je
úplná, úrad vyzve výrobcu elektriny z obnoviteľných
zdrojov energie, aby v ním určenej lehote žiadosť doplnil.
Ak žiadosť v stanovenej lehote nebude doplnená,
úrad potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných
zdrojov energie nevydá.
(10) O vydaných potvrdeniach a o skutočnej dodávke
elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vedie úrad
evidenciu.
(11) Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov
energie, ktorá bola vydaná v členských štátoch Európskej
únie na základe mechanizmu zaručujúceho presnosť
a spoľahlivosť vydávania záruk pôvodu, platí ako
potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov
energie podľa tohto zákona aj v Slovenskej republike.
Odmietnutie uznania záruk pôvodu elektriny obnoviteľných
zdrojov energie iného členského štátu musí
vychádzať z objektívnych, transparentných a nediskriminačných
kritérií.
§ 8
Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko
účinnou kombinovanou výrobou
(1) Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko
účinnou kombinovanou výrobou preukazuje, že elektrina,
na ktorú sa potvrdenie vzťahuje, je vyrobená vysoko
účinnou kombinovanou výrobou.
(2) Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko
účinnou kombinovanou výrobou vydáva úrad výrobcovi
elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou na
základe žiadosti. Žiadosť obsahuje
a) pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo a meno
a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená
a priezviská členov štatutárneho orgánu a pri fyzickej
osobe-podnikateľovi obchodné meno a miesto
podnikania; ak bolo výrobcovi elektriny vysoko účinnou
kombinovanou výrobou pridelené identifikačné
číslo uvedie aj to,
b) miesto, dátum uvedenia zariadenia do prevádzky
alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie
technologickej časti energetického zariadenia
a technológiu kombinovanej výroby,
c) obdobie, na ktoré sa potvrdenie o pôvode elektriny
vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou
žiada,
d) množstvo a výhrevnosť paliva použitého v premene
na využiteľnú energiu,
e) množstvo vyrobeného tepla alebo vykonanej mechanickej
práce,
f) spôsob využitia mechanickej práce alebo využiteľného
tepla vyrobeného spoločne s elektrinou vyrobenou
kombinovanou výrobou,
g) údaje o mesačnej bilancii výroby a dodávky elektriny
a výroby a dodávky tepla za predchádzajúci rok, ak
zariadenie prevádzkoval v predchádzajúcom roku,
h) výpočet úspor primárnej energie,
i) množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou
výrobou, na ktoré sa potvrdenie o pôvode
elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou
výrobou vyžaduje,
j) percentuálne vyjadrená podpora zo štátneho rozpočtu,
k) špecifikáciu nákladov na výrobu elektriny a výšku
nákladov na výrobu jednej megawatthodiny,
l) vplyv výroby tepla na prevádzku zariadení iných
účastníkov trhu s teplom,
m) vyhlásenie o splnení povinnosti podľa § 4 ods. 5.
(3) Prílohou žiadosti je plán výroby elektriny a výpočet
množstva elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou.
(4) Výrobca elektriny vysoko účinnou kombinovanou
výrobou v žiadosti pri výpočte údajov podľa odseku 2
písm. g), i) a j) postupuje podľa všeobecne záväzného
právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo podľa § 19.
(5) Potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko
účinnou kombinovanou výrobou obsahuje
Čiastka 110 Zbierka zákonov č. 309/2009 Strana 2239
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
a) identifikačné údaje výrobcu elektriny vysoko účinnou
kombinovanou výrobou,
b) popis technológie a dátum uvedenia zariadenia do
prevádzky alebo dátum rekonštrukcie alebo modernizácie
technologickej časti energetického zariadenia,
c) množstvo a výhrevnosť paliva, ktoré bolo použité
v premene na využiteľnú energiu,
d) spôsob využitia tepla,
e) miesto výroby elektriny amnožstvo elektriny vyrobenej
vysoko účinnou kombinovanou výrobou za obdobie,
na ktoré sa potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej
vysoko účinnou kombinovanou výrobou
vydáva,
f) úspory primárnej energie,
g) výšku investičnej pomoci zo štátneho rozpočtu.
(6) Ak žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny
vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou
nie je úplná, úrad vyzve výrobcu elektriny vysoko účinnou
kombinovanou výrobou na doplnenie žiadosti
v ním určenej lehote. Ak žiadosť v stanovenej lehote nebude
doplnená, úrad potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej
vysoko účinnou kombinovanou výrobou nevydá.
(7) Ak je žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode elektriny
vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou
úplná, úrad posúdi údaje o
a) množstve elektriny vyrobenej kombinovanou výrobou,
b) úsporách primárnej energie,
c) množstve elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou
výrobou, na ktoré potvrdenie o pôvode
žiadateľ požaduje.
(8) Ak sa po posúdení údajov podľa odseku 7 preukáže,
že ide o elektrinu vyrobenú vysoko účinnou kombinovanou
výrobou, vydá úrad potvrdenie o pôvode elektriny
vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou
výrobou a doručí ho výrobcovi elektriny vysoko účinnou
kombinovanou výrobou a ministerstvu.
(9) Výrobca elektriny vysoko účinnou kombinovanou
výrobou, ktorému bolo vydané potvrdenie o pôvode
elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
je povinný oznámiť úradu technologickú zmenu
zariadenia na kombinovanú výrobu do dvoch mesiacov
odo dňa vykonania zmeny.
(10) Záruka pôvodu elektriny z vysoko účinnej kombinovanej
výroby, ktorá bola vydaná v členských štátoch
Európskej únie na základe mechanizmu zaručujúceho
presnosť a spoľahlivosť vydávania záruk pôvodu, platí
ako potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko
účinnou kombinovanou výrobou pre elektrinu aj v Slovenskej
republike. Odmietnutie uznania záruk pôvodu
elektriny z vysoko účinnej kombinovanej výroby iného
členského štátu musí vychádzať z objektívnych, transparentných
a nediskriminačných kritérií.
§ 9
Pravidlá zúčtovania a evidencie elektriny
(1) Základným časovým úsekom pre odber elektriny
z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou
výrobou je jedna hodina v štvrťhodinovom
rozlíšení. Pri zariadeniach, ktoré nie sú vybavené priebehovým
meraním, sa v zmluve o dodávke elektriny
medzi prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy
a výrobcom elektriny s právom na podporu dohodne
iný časový úsek.
(2) Základným časovým úsekom pre vyhodnocovanie
a zúčtovanie odberu elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. b)
a doplatku podľa § 3 ods. 1 písm. c) je jeden kalendárny
mesiac, ak sa prevádzkovateľ regionálnej distribučnej
sústavy nedohodne s výrobcom elektriny s právom na
podporu na dlhšom časovom úseku.
(3) Výrobca elektriny s právom na podporu odovzdá
údaje o skutočnej výrobe elektriny, technologickej
vlastnej spotrebe elektriny, množstve elektriny pre
vlastné využitie a údaje o zdrojoch energie využitých na
výrobu elektriny prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej
sústavy, do ktorej je pripojený alebo na ktorého
časti vymedzeného územia sa zariadenie nachádza,
spôsobom uvedeným v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa
regionálnej distribučnej sústavy.
(4) Výrobcovi elektriny s právom na podporu v zariadení
s celkovým inštalovaným výkonom nad 10 MW
alebo v zariadení využívajúcom súčasne obnoviteľný
zdroj energie a neobnoviteľný zdroj energie alebo výrobcovi
elektriny s právom na podporu, ktorý si neuplatňuje
právo na odber elektriny, vzniká nárok na uplatnenie
podpory podľa § 3 ods. 1 písm. c) až po odovzdaní
údajov podľa odseku 3.
(5) Úrad uverejní každoročne do 30. júna vo Vestníku
úradu a na svojej internetovej stránke vyhodnotenie
podielu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
za uplynulý kalendárny rok.
(6) Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy
je povinný evidovať množstvo odobratej elektriny z obnoviteľných
zdrojov a elektriny vyrobenej vysoko účinnou
kombinovanou výrobou podľa jednotlivých zariadení.
§ 10
Práva a povinnosti výrobcu biometánu
(1) Výrobca biometánu má právo
a) uzatvoriť s prevádzkovateľom distribučnej siete
zmluvu o prístupe do distribučnej siete, zmluvu
o pripojení k distribučnej sieti a zmluvu o distribúcii
biometánu, ak sú splnené technické podmienky
a obchodné podmienky10) prístupu a pripojenia
k distribučnej sieti a technické podmienky distribúcie
plynu prevádzkovateľa distribučnej siete; všetky
náklady spojené s pripojením k distribučnej sieti
znáša výrobca biometánu,
b) na prednostnú distribúciu biometánu prevádzkovateľom
distribučnej siete,
c) na vydanie potvrdenia o pôvode biometánu podľa
§ 12,
d) na potvrdenie o množstve biometánu, ktoré na požiadanie
vydá prevádzkovateľ distribučnej siete za
každý kalendárny mesiac.
(2) Výrobca biometánu je povinný
Strana 2240 Zbierka zákonov č. 309/2009 Čiastka 110
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
a) zabezpečiť, aby biometán dodávaný do distribučnej
siete zodpovedal kvalite zemného plynu a aby pri príprave
biometánu neprekročila maximálna emisia
metánu do ovzdušia hodnotu 1 %,
b) uzatvoriť zmluvu o dodávke plynu s odberateľom
plynu,
c) písomne oznámiť bez zbytočného odkladu prevádzkovateľovi
distribučnej siete uzatvorenie zmluvy
o dodávke plynu a každú zmenu odberateľa plynu,
d) zabezpečiť meranie množstva biometánu a kvality
biometánu vrátane vyhodnocovania a odovzdávania
potrebných údajov prevádzkovateľovi distribučnej
siete, ak sa nedohodne s prevádzkovateľom distribučnej
siete inak,
e) umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete montáž
určeného meradla a umožniť prístup k určenému
meradlu na vykonanie kontroly funkčnosti určeného
meradla a kontroly stavu dodaného množstva
biometánu.
(3) Výrobca biometánu, ktorý dodáva biometán do
distribučnej siete, oznamuje úradu každoročne do 31.
januára množstvo vyrobeného a dodaného biometánu
do distribučnej siete za predchádzajúci kalendárny
rok.
§ 11
Práva a povinnosti prevádzkovateľa
distribučnej siete
(1) Prevádzkovateľ distribučnej siete umožní na základe
predloženia potvrdenia o pôvode biometánu
prednostný prístup výrobcu biometánu do distribučnej
siete a distribúciu biometánu, ak sú splnené technické
podmienky a obchodné podmienky10) prístupu a pripojenia
k distribučnej sieti a technické podmienky distribúcie
plynu prevádzkovateľa distribučnej siete. Tým
nie sú dotknuté práva a povinnosti prevádzkovateľa
distribučnej siete podľa osobitného predpisu.16)
(2) Prevádzkovateľ distribučnej siete vydá bezodplatne
výrobcovi biometánu na požiadanie potvrdenie
o množstve biometánu distribuovaného distribučnou
sieťou. Množstvo biometánu určí na základe skutočne
dodaného biometánu do distribučnej siete a koeficientu
závisiacom od podielu biomasy dopestovanej na ornej
pôde použitej na výrobu bioplynu.
(3) Prevádzkovateľ distribučnej siete oznámi úradu
na základe vydaných potvrdení o množstve biometánu
každoročne do 31. marca celkové množstvo distribuovaného
biometánu za predchádzajúci kalendárny rok.
§ 12
Potvrdenie o pôvode biometánu
(1) Potvrdenie o pôvode biometánu vydá úrad výrobcovi
biometánu na základe žiadosti.
(2) V žiadosti o vydanie potvrdenia o pôvode biometánu
výrobca biometánu uvedie
a) pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo a meno
a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená
a priezviská členov štatutárneho orgánu a pri fyzickej
osobe-podnikateľovi obchodné meno a miesto
podnikania; ak bolo výrobcovi biometánu pridelené
identifikačné číslo uvedie aj to,
b) údaje o umiestnení zariadenia výroby biometánu,
c) údaje o mieste pripojenia zariadenia do distribučnej
siete,
d) podiel druhov biomasy použitých na výrobu bioplynu
vrátane uvedenia podielu biomasy dopestovanej
na ornej pôde.
(3) Prílohou žiadosti je
a) plán výroby biometánu,
b) špecifikácia nákladov na výrobu biometánu a výška
nákladov na m3 vyrobeného biometánu.
(4) K žiadosti o vydanie potvrdenia o pôvode biometánu
výrobca biometánu priloží certifikát vystavený akreditovaným
laboratóriom, ktorý potvrdzuje, že zariadenie
vyrába biometán zodpovedajúci kvalite zemného
plynu.
(5) Ak žiadosť o vydanie potvrdenia o pôvode biometánu
nie je úplná, úrad vyzve výrobcu biometánu na doplnenie
žiadosti v ním stanovenej lehote. Ak žiadosť v stanovenej
lehote nebude doplnená, úrad potvrdenie
o pôvode biometánu nevydá.
(6) Potvrdenie o pôvode biometánu obsahuje
a) identifikačné údaje výrobcu biometánu,
b) údaje o umiestnení zariadenia na výrobu biometánu,
c) údaje o mieste pripojenia zariadenia do distribučnej
siete,
d) podiel druhov biomasy použitých na výrobu bioplynu
vrátane uvedenia podielu biomasy dopestovanej
na ornej pôde,
e) plán výroby biometánu,
f) špecifikáciu nákladov na výrobu biometánu a náklady
na výrobu jedného m3 biometánu.
(7) O vydaných potvrdeniach o pôvode biometánu vedie
úrad evidenciu.
§ 13
Konanie o námietkach
(1) Ak úrad potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných
zdrojov energie alebo potvrdenie o pôvode elektriny
vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou
alebo potvrdenie o pôvode biometánu nevydá, výrobca
elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo výrobca
elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo
výrobca biometánu má právo podať písomné námietky
predsedovi úradu do 15 dní odo dňa doručenia
oznámenia o nevydaní potvrdenia o pôvode elektriny
z obnoviteľných zdrojov energie alebo potvrdenia o pôvode
elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou
výrobou alebo potvrdenia o pôvode biometánu. Námietky
nemajú odkladný účinok.
(2) Predseda úradu rozhodne o uplatnených námietkach
v lehote do 30 dní odo dňa ich doručenia.
(3) Ak predseda úradu zistí, že námietky sú opodstatČiastka
110 Zbierka zákonov č. 309/2009 Strana 2241
16) § 43 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2008 Z. z.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
nené, úrad vykoná nápravu do troch dní od skončenia
preskúmavania námietok.
(4) Ak predseda úradu zistí neopodstatnenosť námietok,
písomne to oznámi výrobcovi elektriny z obnoviteľných
zdrojov energie alebo výrobcovi elektriny vysoko
účinnou kombinovanou výrobou alebo výrobcovi biometánu
do troch dní od skončenia preskúmavania námietok.
(5) Na doručovanie oznámenia o nevydaní potvrdenia
o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie alebo
potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko
účinnou kombinovanou výrobou alebo potvrdenia o pôvode
biometánu sa vzťahuje všeobecný predpis
o správnom konaní.17)
§ 14
Pôsobnosť ministerstva
(1) Ministerstvo
a) zabezpečuje, aby výpočet vysoko účinnej kombinovanej
výroby bol vykonávaný nediskriminačne
a zohľadňoval zvláštnosti rôznych technológií výroby,
b) vypracuje a uverejňuje na svojej internetovej stránke
každé štyri roky správu o výsledku posúdenia podielu
výroby vysoko účinnou kombinovanou výrobou
na trhu s energiou,
c) predkladá na požiadanie Európskej komisie správu
o pokroku pri zvyšovaní podielu vysoko účinnej
kombinovanej výroby.
(2) Ministerstvo vypracúva a uverejňuje na internete
analýzu národného potenciálu pre uplatnenie vysoko
účinnej kombinovanej výroby, ktorá obsahuje
a) posúdenie právnych predpisov upravujúcich podmienky
podnikania, ktoré sa týkajú vysoko účinnej
kombinovanej výroby,
b) vyhodnotenie dopytu po využiteľnom teple a chlade,
ktorý je vhodný na uplatnenie vysoko účinnou kombinovanou
výrobou,
c) posúdenie dostupnosti palív a iných energetických
zdrojov, ktoré sa môžu využiť pri kombinovanej výrobe,
d) návrh riešenia, ktorým sa zvýši podiel vysoko účinnou
kombinovanou výrobou na trhu s energiami,
e) analýzu prekážok, ktoré zabraňujú realizácii národného
potenciálu vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
f) analýzu typu palív, ktoré môžu byť použité pri výrobe
energie kombinovanou výrobou, vrátane možného
potenciálu využívania obnoviteľných zdrojov
energie a iných typov zariadení na kombinovanú výrobu
podľa § 2 ods. 2 písm. a) a z rozdelenia potenciálu
výroby medzi doteraz využívanými technológiami
kombinovanej výroby a výstavbou nových
technológií kombinovanej výroby pre každý z týchto
časových rámcov,
g) analýzu národného potenciálu kombinovanej výroby
vo vzťahu k časovým rámcom do roku 2010, 2015
a 2020,
h) efektívnosť vynaloženia nákladov, zohľadňujúcich
aj národné záväzky prijaté v súvislosti so záväzkami
týkajúcimi sa klimatických zmien, ktoré prijalo Európske
spoločenstvo podľa Kjótskeho protokolu
k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov
o klimatickej zmene.
(3) Orgány štátnej správy, ktoré vedú evidenciu o výrobcoch
elektriny kombinovanou výrobou a evidenciu
o emisných hodnotách uvoľňovaných do ovzdušia,
predkladajú ministerstvu údaje potrebné na vypracovanie
správy podľa odseku 1 písm. c).
§ 15
Štátny dozor
Štátny dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva
Štátna energetická inšpekcia (ďalej len „inšpekcia“)
podľa osobitného predpisu.18) Porušenie ustanovení
tohto zákona je správnym deliktom, za ktoré je
inšpekcia oprávnená uložiť pokutu podľa § 16.
§ 16
Správne delikty
(1) Správneho deliktu podľa tohto zákona sa dopustí
a) výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý odovzdá
prevádzkovateľovi sústavy podľa § 4 ods. 1
písm. c) nepravdivé údaje o skutočnej výrobe elektriny,
b) výrobca elektriny s právom na podporu, ktorý nezabezpečí
samostatné meranie elektriny z obnoviteľných
zdrojov energie podľa § 4 ods. 6 alebo ktorý
oznámi úradu nepravdivé údaje podľa § 4 ods. 7,
c) výrobca elektriny, ktorý nevráti doplatok prevádzkovateľovi
regionálnej distribučnej sústavy do 15. apríla
príslušného kalendárneho roku podľa § 4 ods. 4,
d) výrobca elektriny, ktorý nepredloží sumárne ročné
údaje získané z mesačných bilancií úradu a ministerstvu
každoročne do 25. januára podľa § 4 ods. 5
písm. b),
e) prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý výrobcovi
elektriny s právom na podporu neumožní prednostné
pripojenie podľa § 5 ods. 2 alebo znemožní
prednostný prenos, distribúciu a dodávku elektriny
podľa § 4 ods. 1 písm. a), alebo nerozšíri sústavu na
požiadanie výrobcu podľa § 5 ods. 3,
f) prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy,
ktorý nedoplní prevádzkový poriadok a nepredloží
ho úradu na schválenie podľa § 18 ods. 2 a 4,
g) prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy,
ktorý poruší povinnosti podľa § 5 ods. 6 písm. a) a b),
h) výrobca elektriny vysoko účinnou kombinovanou
výrobou, ktorému bolo vydané potvrdenie o pôvode,
ktorý neoznámi úradu technologickú zmenu zariadenia
na kombinovanú výrobu do dvoch mesiacov
odo dňa vykonania zmeny podľa § 8 ods. 9,
i) prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy,
ktorý neeviduje množstvo odobratej elektriny z obnoviteľných
zdrojov a elektriny vyrobenej vysoko
Strana 2242 Zbierka zákonov č. 309/2009 Čiastka 110
17) § 24 a 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
18) § 65 zákona č. 656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
účinnou kombinovanou výrobou podľa jednotlivých
zariadení,
j) prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý žiadateľovi
nevydá potvrdenie o množstve biometánu alebo nepravdivo
uvedie množstvo biometánu v potvrdení
o množstve biometánu podľa § 11 ods. 2,
k) prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý neumožní
prednostný prístup výrobcu biometánu do distribučnej
siete a distribúciu biometánu podľa § 11 ods. 1,
l) prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý neoznámi
úradu každoročne do 31. marca celkové množstvo
distribuovaného biometánu za predchádzajúci kalendárny
rok podľa § 11 ods. 3,
m) výrobca biometánu, ktorý nezabezpečí meranie
množstva biometánu a kvality biometánu podľa § 10
ods. 2 písm. d),
n) výrobca biometánu, ktorý neumožní prevádzkovateľovi
distribučnej siete montáž určeného meradla
a prístup k určenémumeradlu na vykonanie kontroly
funkčnosti určenéhomeradla a kontroly stavu dodaného
množstva biometánu podľa § 10 ods. 2
písm. e).
(2) Inšpekcia uloží pokutu
a) od 500 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa
odseku 1 písm. a) až d) a písm. f) až n),
b) od 10 000 eur do 200 000 eur za správny delikt podľa
odseku 1 písm. e).
(3) Pri opakovanom porušení sa dolná hranica a horná
hranica pokuty podľa odseku 2 zvyšuje na dvojnásobok.
(4) Pokutu za správny delikt možno uložiť do jedného
roka odo dňa, keď inšpekcia zistila porušenie zákonom
ustanovených povinností, najneskôr však do troch rokov
od ich porušenia.
(5) Pri určení výšky pokuty inšpekcia prihliada na závažnosť,
význam a dobu trvania protiprávneho konania
a na rozsah spôsobených následkov.
(6) Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 17
Vzťah k správnemu poriadku
Na vydanie potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných
zdrojov energie, potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej
vysoko účinnou kombinovanou výrobou a potvrdenia
o pôvode biometánu a na konanie o námietkach sa
nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,19) ak
tento zákon neustanovuje inak.
§ 18
Prechodné ustanovenia
(1) Prevádzkovateľ distribučnej sústavy doplní prevádzkový
poriadok podľa § 5 ods. 10 a predloží ho úradu
na schválenie najneskôr do 31. októbra 2009.
(2) Pri zariadeniach na výrobu elektriny,1) ktoré boli
uvedené do prevádzky pred 1. januárom 2010, je cena
elektriny, ktorú si uplatňuje výrobca elektriny s právom
na podporu pre stanovenie doplatku podľa § 3
ods. 1 písm. c) pre ďalšie obdobie, ktoré nepresiahne 15
rokov od roku uvedenia zariadenia na výrobu
elektriny1) do prevádzky alebo 15 rokov od rekonštrukcie
alebo modernizácie technologickej časti zariadenia
výrobcu elektriny, stanovená všeobecne záväzným
právnym predpisom, ktorý vydá úrad.
(3) Prevádzkovateľ distribučnej siete doplní prevádzkový
poriadok podľa § 10 a 11 a predloží ho úradu na
schválenie najneskôr do 31. októbra 2009.
(4) Ministerstvo prvú správu podľa § 14 ods. 1
písm. c) uverejní do 31. októbra 2009 na svojej internetovej
stránke.
§ 19
Splnomocňovacie ustanovenie
(1) Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom
ustanoví
a) spôsob výpočtu množstva elektriny vyrobenej kombinovanou
výrobou,
b) spôsob vykonávania mesačnej bilancie výroby a dodávky
elektriny, výroby a dodávky tepla a využívania
mechanickej energie vyrobenej kombinovanou výrobou,
c) kritériá pre vysoko účinnú kombinovanú výrobu,
d) hraničné a harmonizované referenčné hodnoty pre
výpočet množstva elektriny vyrobenej kombinovanou
výrobou,
e) harmonizované referenčné hodnoty pre výpočet
účinnosti kombinovanej výroby a pre výpočet úspor
primárnej energie pri kombinovanej výrobe,
f) spôsob určenia pomeru vyrobenej elektriny a tepla pri
zariadeniach na vysoko účinnú kombinovanú výrobu,
g) spôsob výpočtu úspor primárnej energie.
(2) Úrad všeobecne záväzným právnym predpisom
ustanoví
a) spôsob vedenia evidencie údajov podľa § 4 ods. 7 o
1. nadobudnutí skutočného množstva biomasy,
2. kvalite biomasy a jej skutočného využitia na účely
výroby elektriny,
3. druhu a množstve neobnoviteľného zdroja energie
a jeho kvalite na účely výroby elektriny,
b) termíny oznámenia údajov podľa písmena a) úradu,
c) spôsob rozdelenia nákladov za pripojenie do distribučnej
sústavy podľa § 5 ods. 2 a spôsob rozdelenia
nákladov na rozšírenie distribučnej sústavy podľa
§ 5 ods. 3medzi výrobcu elektriny a prevádzkovateľa
sústavy,
d) koeficient podľa § 6 ods. 4 a jeho uplatňovanie,
e) spôsob, postup a podmienky pri vydávaní potvrdenia
o množstve biometánu,
f) spôsob určenia a použitia koeficientu pre výpočet
množstva biometánu,
g) výpočet množstva elektriny vyrobenej z biometánu,
h) požiadavky na kvalitu a parametre biomasy, ktorá
sa používa na spaľovanie alebo spoluspaľovanie
podľa § 3 ods. 7,
i) výpočet rozsahu podpory výrobcovi elektriny z obnoČiastka
110 Zbierka zákonov č. 309/2009 Strana 2243
19) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.
© IURA EDITION, spol. s r. o.
viteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou
výrobou podľa § 3 ods. 4,
j) spôsob určenia výšky doplatku, ktorý na výrobu
elektriny v zariadení kombinovanej výroby využíva
čiastočne alebo úplne obnoviteľné zdroje energie.
§ 20
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych
spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 21
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa § 9 a 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá
pre fungovanie trhu s elektrinou.

Copyright © 2010 Monostav všetky práva vyhradené,Richard Kotrbčík

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode