Stavebné povolenie - rady skúsenosti

Skúsim poradiť v stavebnej legislatíve.K prestavbe RD, ale aj ku každej stavbe treba v jednoduchosti postupovať nasledovne §-fy uvádzam zo stavebného zákona (50/1976):
1. Dať si vypracovať projekt (PD). Pri jednoduchej stavbe (pozri § 139b ods. 1) stačí aj projektant bez okrúhlej pečiatky (pozri § 46 ods. 6 písm. a/). Ak sa nejedná o drobnú stavbu, musí mať okrúhlu pečiatku.

2. K žiadosti o stav. povolenie (SP) si zabezpečiť po vypracovaní PD vyjadrenia dotknutých orgánov. Uvediem to, že k RD sa RUVZ (hygiena) nevyjadruje. K jednoduchej stavbe sa nevyjadruje (OR HaZZ - hasiči). Z hľadiska ochrany ŽP - vôd je dotknutý orgán obec (§ 63 ods. 3 písm. a/ zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách).

3. Môžu byť aj ďalšie dotknuté orgány, podľa umiestnenia stavby, napr. Obvodný lesný úrad pri stavbe v ochrannom pásme lesa (50 m) podľa § 60 ods. 2 písm.c) a d) zákona č. 326/2005 o lesoch; obvodný pozemkový úrad podľ zákona č. 220/2004 pri vyňatí pozemku z pôdneho fondu atď.

4. Ďalej treba požiadať o vyjadrenie príslušných správcov verejných sietí (voda, elektrika, plyn, telekomunikácie - ST). Určite tých, na ktorých sa stavba napája, alebou zmenou sa môže meniť. Ďalej tých správcov, ktorých sa stavbou môže zasiahnuť do sietí v ich správe, napr. aj ORANGE, T-Mobile, ale aj káblová televízia a pod. UPOZORŇUJEM na to, že poškodenie telekomunikačného vedenia môže byť posúdené ako trestný čin - zákon 610/2003 o elktronických komunikáciách v spojení s trestným zákonom.

5. Uvedené stačí k tomu, aby sa dala podať žiadosť o SP. K žiadosti sa prikladá 2 x PD, správny poplatok (položka č. 60 v prílohe k zákonu č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch).

6. Ak by napr. stavba alebo nadstavba bola v blízkosti susednej stavby s obytnými miestnosťami, môže stavebný úrad požadovať predloženie svetelnotechnickej štúdie na presvetlenie obytných miestností (aj na povoľovanú stavbu).

7. V žiadosti musí byť uvedené, či sa bude stavba uskutočňovať svojpomocne, alebo dodávateľsky. Dodávateľ môže byť vybratý aj po vydaní SP, teda nemusí byť známy v čase stavebného konania. V takom prípade musí stavebný úrad dať podmienku, oznámiť zhotoviteľa dodatočne (pozri § 66 ods. 3 písm. H). Pri svojpomocnom uskutočňovaní stavby musí byť zabezpečené odborné vedenie stavby stavebným dozorom (pozri § 44 ods. 1).


V § 8 a 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z. je presne uvedené čo sa dáva k žiadosti o SP a čo má žiadosť obsahovať. Ja som sa pokúsil dať taký hlavný výcuc.

NA VEDOMIE : Stavebnému povoleniu predchádza vydanie územného rozhodnutia. Podľa § 39a ods. 4 SZ stavebný úrad spojí úz. konanie so stavebným pri jednoduchej a drobnej stavbe, jej nadstavbe alebo prístavbe. Ešte je aj jedna možnosť, treba si pozrieť tento §. Prečo to uvádzam. Stavebný úrad SPOJÍ a nie môže spojiť. T.j. ak by stavebný úrad chcel vydať územné samostatne, tak koná v rozpore so zákonom.


DODATOK !!! :
K žiadosti sa nikdy nemusí dokladať stanovisko vlastníka susednej nehnuteľnosti. Stavebný úrad to nemôže vyžadovať, ale určite to niekde pýtajú. Konajú protizákonne. Môžu to požadovať, iba ak by ste stavbou zasiahli na susedný pozemok, teda aj prípojkou. Vteda ale nemusí pýtať vyjadrenie suseda, ale doklad o inom práve podľa § 139 ods. 1 SZ.
Dodávam, že stavebný úrad nemôže požadovať súhlas suseda s povolením stavby ani v tom prípade, ak budete na výstavbu potrebovať ísť na jeho pozemok (napr. lešenie). Ak sa so susedom nedohodnete, môže sa na stavebnom úrade podať žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku (§ 135). Takéto rozhodnutie je prvostupňové, možno sa proti nemu odvolať, ale pri jeho kvalitnom (vecnom) a procesnom zvládnutí je na "svete" možnosť za podmienok uvedených v rozhodnutí vstúpiť na susedný pozemok. Samozrejme, že aj tak môže byť prekážka, sused nemusí súhlasiť (fyzicky nepustí nikoho). Potom je už len ísť spôsobom nariadenia výkonu rozhodnutia, ale to už idem do extrému.

Toľko v krátkosti. Ak pomôže, tak OK.

 

Copyright © 2010 Monostav všetky práva vyhradené,Richard Kotrbčík

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode