Maximálna výška príjmu uchadzača o zamestanie

Maximálna výška príjmu uchádzača o zamestnanie


Otázka:

Môže uchádzač o zamestnanie počas evidencie uchádzačov o zamestnanie vykonávať zárobkovú činnosť?


Uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu a ktorý vykonáva zárobkovú činnosť, za ktorú mzda alebo odmena nepresahuje 65 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, a to platného k prvému dňu kalendárneho mesiaca; od 1. 7. 2010 je to suma 185,38 €, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny, zvýšeného o príslušné úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie platené zamestnancom a preddavku na daň z príjmov, pričom za zárobkovú činnosť sa považuje osobné vykonávanie činností na základe pracovnoprávneho vzťahu podľa osobitného predpisu (Zákonnik práce)alebo iného právneho vzťahu podľa osobitných predpisov(Obchodný zákonnik,Občianský zákonnik); uchádzač o zamestnanie je povinný vopred oznámiť úradu výkon zárobkovej činnosti a predpokladaný príjem zo zárobkovej činnosti, a to najneskôr v deň pred začiatkom vykonávania tejto činnosti a preukázať skutočnosti o výške mzdy alebo odmeny za uplynulý kalendárny mesiac v termíne podľa § 34 ods. 5 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti (§ 6 ods. 2 pism. d, zákona o službách zamestnanosti).

Podľa uvedeného ustanovenia je uchádzač o zamestnanie povinný aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne preukazovať úradu najmenej raz za kalendárny mesiac v termíne a na mieste určenom úradom. Uvedené platí aj pre preukazovanie výšky príjmu. Od 1. 5. 2008 už neplatí obmedzenie, že pracovný čas nesmie presiahnuť 64 hodín mesačne. Posudzovanie najviac prípustného pracovného času mesačne bolo zrušené. Zamestnávateľovi nevyplývajú žiadne povinnosti voči úradu práce, povinnosť preukazovania príjmu je len na zamestnancovi.

Suma životného minima platná od 1. 7. 2010 je 185,38 €, z toho 65 % je 120,49 €.
V prípade, že zamestnávateľ zamestná fyzickú osobu vedenú v evidencii uchádzačov o zamestnania na pracovný pomer na kratší pracovný čas na niektorú z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, fyzická osoba môže mať príjem (mzdu) zvýšený o prípadné poistné, ktoré platí na zdravotné a sociálne poistenie zamestnanec, v sume najviac 136,50 €.

Výpočet:

Poistné zamestnanca z príjmu 120,50 € je:

1,4 % nemocenské poistenie 1,60 €
4 % starobné poistenie 4,80 €
3 % invalidné poistenie 3,60 €
1 % nezamestnanosť poistenie 1,20 €
4 % zdravotné poistenie 4,82 €

13,4 % 16,02 €.

Uchádzač o zamestnanie môže podpísať vyhlásenie, preto sa príjem nezvyšuje o preddavok na daň z dôvodu, že pri základe dane 120,50 € je preddavok na daň 0 €, preto 65 % zo sumy životného minima + odvody zamestnanca + preddavok na daň z príjmov = 120,50 € + 16,02 € + 0 = predstavuje sumu 136,52 € = príjem uchádzača o zamestnanie.

 

 

 

Copyright © 2010 Monostav všetky práva vyhradené,Richard Kotrbčík

Tvorba webu zdarmaWebnode