Odstúpenie od kupnéj zmluvy uzatvorenéj pri podomovom predaji

Podomový predaj je legislatívne upravený zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji.

V zmysle § 5 tohto zákona podomovým predajom je predaj tovaru alebo poskytovanie služieb na základe zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a spotrebiteľom, najmä
a) pri akcii organizovanej predávajúcim mimo miesta prevádzkarne alebo mimo trhového miesta
b) pri návšteve predávajúceho u spotrebiteľa, u iného spotrebiteľa alebo na pracovisku spotrebiteľa, ak si spotrebiteľ takúto návštevu nevyžiadal, alebo
c) pri návšteve predávajúceho u spotrebiteľa, ak si spotrebiteľ návštevu vyžiadal a predávajúci mu ponúkne aj iný tovar alebo službu, o ktorú spotrebiteľ pri vyžiadaní návštevy neprejavil záujem.

Podomovým predajom sa rozumie aj predaj tovaru alebo poskytovanie služieb na základe zmluvy, na ktorej uzavretie dal spotrebiteľ predávajúcemu návrh za podmienok uvedených v odseku 1 a predávajúci návrh prijal v lehote 30 dní.

Od kúpnej zmluvy uzatvorenej pri podomovom predaji má spotrebiteľ zákonné právo odstúpiť, a to aj bez uvedenia dôvodu, v lehote 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Táto lehota je zachovaná aj v prípade, že písomné odstúpenie od zmluvy bolo najneskôr v posledný deň lehoty odovzdané na poštovú prepravu.

V tej istej lehote má spotrebiteľ povinnosť vrátiť tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má vady, ktoré spotrebiteľ nespôsobil; spotrebiteľ však musí zachovať primeranú starostlivosť o tovar.
Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo vrátiť spotrebiteľovi preddavok najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

 

pozn. redakcie:§ 8 z.č. 108/2000 Z.z.

 

 

Copyright © 2010 Monostav všetky práva vyhradené,Richard Kotrbčík

Tvorba webu zdarmaWebnode